O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Przychody i koszty podatkowe po zmianach PIT i CIT od 2018 roku

PRZYCHODY I KOSZTY PODATKOWE
po zmianach PIT i CIT od 2018 r.
Najpopularniejsze wydatki formowe w świetle najnowszych interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.


Szkolenie odbędzie się w dniu 05 października 2018 r. od godz. 09.00
w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.


Program szkolenia:

1.        Podział na źródła przychodów w ustawie o CIT od 2018 r.

a.   Ile i jakie źródła przychodów obowiązują w podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2018 r.

b.   W jaki sposób przyporządkować koszty do przychodów z poszczególnych źródeł z uwzględnieniem praktyki i wytycznych MF.

c. W jaki sposób zastosować proporcję przy rozdzieleniu kosztów pośrednich.

d.    Czy wszystkie koszty pośrednie podlegają przyporządkowaniu do źródeł przychodów – uwaga nie zawsze trzeba stosować niekorzystną proporcję.

e. Przychody ze zbycia autorskich praw majątkowych wytworzonych samodzielnie oraz nabytych od innego podmiotu – sprzeczne interpretacje organów podatkowych!

f.        Przychody z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych.

g.  Źródło przychodów spółki z o.o. będącej wspólnikiem w spółce komandytowej.

2.        Wyłączenia z kosztów

a.  Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty finansowania dłużnego (odsetki, opłaty, prowizje, raty leasingowe, koszty zabezpieczenie, itp.). Wytyczne pozwalające zachować wiele spornych wydatków.

b.    Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty zakupu usług niematerialnych, w tym wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

c.   Czy umowy pożyczek, kredytów, leasingu zawarte przed dniem 1 stycznia 2018 r. można rozliczać na starych zasadach (bez wyłączeń wydatków z kosztów).

3.  Korekta zmian zasad dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

a.     Jakie są terminy sporządzania i przekazywania organom dokumentacji cen transferowych i dokumentów towarzyszących po zmianach z marca 2018 r. Uwaga zmiana terminu w 2018 i 2019 roku!

b.     Kto w 2018 r. został wyłączony z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych a kto zostanie wyłączony w 2019r.

c.    Jak zmienił się katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów – darowizny, spadki, umorzenie

4.        Imprezy firmowe w kosztach podatkowych

a.   Koszt posiłków i napojów, w tym alkoholowych.

b.   Koszty oprawy muzycznej – DJ, Zespół.

c.    Impreza jubileuszowa w związku z odejściem pracownika na emeryturę.

d.   Impreza firmowa z udziałem osób towarzyszących.

5.        Wyjazdy szkoleniowe i integracyjne w kosztach firmy

a.   Warunki uznania wyjazdu dla pracowników za koszt podatkowy.

b.   Zagraniczny wyjazd szkoleniowo-integracyjny w kosztach firmy.

6.        Kolacja z kontrahentem w kosztach podatkowych

a.  Czy wydatki na posiłek z kontrahentem można zaliczyć do kosztów podatkowych?

b.   Czy wydatek na alkohol podawany do posiłku można zaliczyć do kosztów firmowych?

c.    Jak prawidłowo udokumentować koszty posiłków z kontrahentami?

7.        Reklama czy reprezentacja?

a.    Prezenty dla pracowników, kontrahentów i pracowników kontrahentów w kosztach firmy.

b.  Nagrody w konkursach – koszt podatkowy organizatora i przychód uczestnika.

c.  Koszty udziału pracowników w imprezie sportowej w kosztach podatkowych.

d.  Rabat pośredni – jak rozliczyć rabat udzielany przez producenta ostatecznemu nabywcy.

e.       Koszt udziału w targach branżowych w kosztach firmowych.

f.        Wydatki na świąteczny wystrój firmy w kosztach podatkowych.

8.        Wydatki na rzecz członków zarządu w kosztach podatkowych

a.     Wydatki na rzecz członka zarządu w kosztach firmowych – samochód, telefon, laptop, szkolenia.

b.  Przychód członka zarządu w związku z przyznaniem świadczeń pozapłacowych (samochód, telefon, laptop, szkolenia)

c.  Parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania – wskazówki jak uniknąć obowiązku rozpoznania przychodu po stronie członka zarządu/pracownika.

d.  Ubezpieczenie OC członków zarządu – koszt spółki i przychód ubezpieczonego.

9.        Wydatki na rzecz rady nadzorczej w kosztach podatkowych

a.     Wydatki na organizację funkcjonowania RN w kosztach podatkowych.

b.   Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia RN i noclegu członków rady nadzorczej w kosztach podatkowych.

c.    Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia i noclegu a przychód podatkowy członka rady nadzorczej – Uwaga zmiana stanowiska organów podatkowych od 2018 roku!

10.     Wydatki na rzecz zleceniobiorców w kosztach podatkowych –  uwaga zmiana stanowiska organów podatkowych od 2018 roku w zakresie zasad rozliczenia delegacji!

a. Zwrot wydatków poniesionych przez zleceniobiorcę w kosztach podatkowych firmy.

b.  Obowiązki płatnika - Kiedy zwrot wydatków poniesionych przez zleceniobiorcę będzie dla niego przychodem?

c.     Rozliczenie delegacji zleceniobiorcy – czy limity z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej ograniczają możliwość zaliczenia wypłaconej delegacji do kosztów podatkowych?

d.  Rozliczenie delegacji zleceniobiorcy – pojęcie „podróży” i „podróży służbowej” w świetle najnowszych interpretacji podatkowych!

e.       Czy dojazd do siedziby firmy jest „podróżą służbową”?

11.     Odszkodowania i kary umowne w kosztach firmowych

a.   Odszkodowania w związku z wadliwym wykonaniem umowy w kosztach firmowych.

b.   Odszkodowania w związku z opóźnieniem w wykonaniu prac w kosztach firmowych.

c.   Odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek przy pracy – koszt pracodawcy i przychód pracownika.

12.     Świadczenia motywacyjne pracowników – koszt pracodawcy i przychód pracownika

a.      Ubezpieczenia i pakiety sportowe.

b.      Dojazdy do pracy i mieszkanie służbowe.

c.       Inne.

13.     Koszty zaniechanych inwestycji

a.  Przesłanki zaliczenia kosztów zaniechanej inwestycji do kosztów podatkowych.

b.   Czy darowizna inwestycji uprawnia do zaliczenia wydatków na realizację inwestycji do kosztów podatkowych?

c.   Kiedy dochodzi do likwidacji środka trwałego – rozbieżne stanowiska organów podatkowych i sądów!

d.     Jak udokumentować likwidację inwestycji.

14.     Nietypowe wydatki w kosztach podatkowych – rower, smartwatch, ubrania, książki, pies, inne.

15.     Korekta przychodów i kosztów

a.     Zasady dokonywania korekt do końca 2015 r.

b.     Zasady dokonywania korekt po 1.01.2016 r.

c.       Reguły korekt przy udzieleniu rabatów i premii za terminową płatność.
Prowadzący: Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy, właściciel kancelarii prawno-podatkowej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz w sporach z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego oraz prawa karnego skarbowego i karnego gospodarczego.


Koszt szkolenia wynosi:

dla członków wspierających                                          250,00 zł
dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną i Kartą Dużej Rodziny  250,00 zł
dla pozostałych uczestników                                         270,00 zł

Cena obejmuje:
wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
lunch,
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (164kB)


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (261kB)Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

poleć artykuł wersja do druku