O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

IV stopień certyfikacji Dyplomowany księgowy

Przyjmujemy zapisy do grupy 07 września 2019 (zajęcia weekendowe)

KURS DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANYCH KSIĘGOWYCH

 

IV STOPIEŃ CERTYFIKACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO

 

CEL:

 

Wzbogacenie i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz przygotowanie do egzaminu na dyplomowanego księgowego, który potwierdza kwalifikacje zawodowe w rachunkowości na najwyższym poziomie zaawansowania, dając możliwość wykonywania zawodu na różnych szczeblach organizacji biznesu (zarówno w strukturach rachunkowości, controllingu finansowego, a także jako członkowie zespołów międzyfunkcyjnych, na stanowiskach dyrektorów, czy też prezesów).

 

 

UCZESTNICY KURSU:

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

 

 • posiadające wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz  wiedzę i umiejętności potwierdzone:

 

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu III stopnia lub
 • zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego,

 

  • posiadające praktykę w dziedzinie rachunkowości:
  • co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym
  • co najmniej pięcioletnią przy wykształceniu średnim

   

  • uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

   

   

  PROGRAM:


  • Zaawansowana sprawozdawczość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT
  • Zarządzanie finansami - wybrane zagadnienia
  • Rachunkowość zarządcza
  • Zarządzanie rozliczeniami podatkowymi


  ILOŚĆ GODZIN:

   

  176 godzin lekcyjnych

   

   

  TRYB ZAJĘĆ:

   

  • system popołudniowy dwa razy w tygodniu od godz. 16.30 do 19.45
  • system weekendowy co dwa tygodnie w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 15.45

   

  OPŁATA:

   

  Cena kursu wynosi:

   

  • dla członków wspierających SKwP  lub osób kontynuujących naukę                                              3.400 zł
  • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+  3.400 zł
  • dla osób z Kartą Dużej Rodziny             3.400 zł
  • dla pozostałych osób                          3.600 zł

  Osoby indywidualne mogą wnosić opłatę w pięciu ratach.

   

   

  ZAKOŃCZENIE KURSU:

   

  Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru Ministra Edukacji Narodowej. Słuchacze przystępują do egzaminu na dyplomowanego księgowego przez Główną Zawodową Komisją Egzaminacyjną w Zarządzie Głównym SKwP w Warszawie, po którym otrzymują certyfikat dyplomowanego księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.  Tytuł dyplomowanego księgowego może uzyskać osoba, która:

  • ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym stanowisku albo posiada wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku,
  • korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • ma nieposzlakowaną opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  • jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego,
  • złożyła przyrzeczenie, o którym mowa w § 5 Uchwały nr 732/110/2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z 20 lipca 2009 r. w sprawie tytułu zawodowego „Dyplomowany księgowy”.

   

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

   

  Nadesłanie zgłoszenia oraz ankiety rekrutacyjnej pocztą, faksem pod numer 52-348-43-88 lub e-mail’em na adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl

   

   

  DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

   

  KARTA ZGŁOSZENIA (337kB) 

   

  ANKIETA REKRUTACYJNA (336kB)

  poleć artykuł wersja do druku