O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Akcja Bilans

Zapraszamy na doroczną

AKCJĘ EDUKACYJNĄ „BILANS 2016”

skierowaną do głównych księgowych podmiotów gospodarczych, biur rachunkowych, kadry kierowniczej firm i pracowników działów finansowo-księgowych.

Tematyka szkoleń w ramach „Akcji Bilans 2016” obejmuje cztery moduły szkoleniowe, w tym dwa z rachunkowości i dwa z podatków.


RACHUNKOWOŚĆ

MODUŁ I:
ZAMKNIĘCIE ROKU 2016
Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o rachunkowości wynikających z wdrożenia dyrektywy 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku i innych przepisów bilansowych.


 1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych.
 2. Zasady uznawania jednostek za mikro lub małe.
 3. Zmiany ustawy o rachunkowości mające zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2016. Kwestie porównywalności z rokiem 2015.
 4. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe; obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
 5. Zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania), zasady (polityka) rachunkowości jednostki (zakres możliwych uproszczeń) istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
 6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i polityka rachunkowości a jednolity plik kontrolny.
 7. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.
 8. Inwentaryzacja - zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic.
 9. Wycena bilansowa aktywów i pasywów.
 10. Zasady ustalania wyniku finansowego (w tym zasady ustalania podatku odroczonego) oraz jego podziału.
 11. Wybrane zagadnienia rachunkowości: leasing, różnice kursowe, inwestycje w nieruchomości i aktywa finansowe, kontrakty długoterminowe, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowe i zdarzenia po dacie bilansu.
 12. Zastosowanie nowego Prawa restrukturyzacyjnego.
 13. Zakres podmiotowy i zasady sporządzania „Sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej”.

Zajęcia poprowadzi Pani Bożena Wilk 

biegły rewident, magister ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Legitymuje się doświadczeniem zawodowym głównej księgowej i prowadzącej biuro rachunkowe. Współautorka podręczników do kursów rachunkowości. Wykładowczyni Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie z zakresu finansów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Łodzi na szkoleniach z księgowości i finansów oraz seminariach dla biegłych rewidentów. Prezes Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 
    

MODUŁ II:

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok


 1. Bilans - zasady prezentacji aktywów i pasywów, z uwzględnieniem bilansu spółki akcyjnej mającej status jednostki mikro, a także bilansu jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego.
 2. Rachunek zysków i strat - zasady sporządzania i prezentacji, z uwzględnieniem rachunku zysków i strat spółki akcyjnej mającej status jednostki mikro, a także rachunku zysków i strat jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego.
 3. Rachunek przepływów pieniężnych – zasady sporządzenia i prezentacji informacji.
 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym.
 5. Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, z uwzględnieniem informacji dodatkowej dla jednostki małej zobligowanej do badania sprawozdania finansowego.
 6. Informacje uzupełniające do bilansu spółki akcyjnej mającej status jednostki mikro.
 7. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9; warunki niesporządzania sprawozdania z działalności przez jednostki mikro i małe.
 8. Przygotowanie jednostki do badania sprawozdania finansowego.
 9. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, składanie do właściwego rejestru, udostępnianie
 10. oraz ogłaszanie.
 11. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.

Zajęcia poprowadzi Pani Ewa Stopczyńska

biegły rewident, magister ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz biurze rachunkowym. Współautorka podręczników do kursów rachunkowości. Wykładowczyni Polskiej Akademii Rachunkowości w Warszawie, KDK INFO sp. z o.o. w Warszawie, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Łodzi na szkoleniach z księgowości i finansów oraz seminariach dla biegłych rewidentów. Prezes Oddziału Terenowego w Rawie Mazowieckiej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.   


PODATKI

MODUŁ III:


Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych

 1. Przychody, koszty uzyskania przychodu – wybrane zagadnienia.
 2. Transakcje z podmiotami powiązanymi – w tym zagadnienie cienkiej kapitalizacji.
 3. Obowiązki płatnika dotyczące świadczeń pracowniczych i ich rozliczanie (omówienie warunków świadczeń zwolnionych od podatku oraz obowiązków dotyczących świadczeń nieodpłatnych, częściowo odpłatnych, przykłady różnych tytułów oraz form rozliczenia).
 4. Środki trwałe oraz ich amortyzacja.
 5. Różnice kursowe - praktyczne przykłady.
 6. Podatek naliczony i należny - w kosztach i przychodach podatkowych.
 7. Dotacje, subwencje i ich wpływ na rozliczenia podatkowe - CIT i PIT.
 8. Podatek u źródła i zagrożenia z tym związane.
 9. Zaliczki i rozliczanie strat z lat poprzednich.
 10. Odpisy aktualizacyjne.
 11. Dokumentacja cen transferowych - omówienie najważniejszych obowiązków informacyjnych i dokumentacyjnych dotyczących ksiąg za 2016 rok oraz wprowadzenie do zmian od 2017 roku.
 12. Zmiany w Ordynacji podatkowej 2016/2017.
 13. JPK – obowiązki i terminy wdrożenia.
 14. Wybrane zagadnienia szczegółowe – dotyczące zmian przepisów lub/i orzecznictwa w 2016 roku.

Zajęcia poprowadzą:
Pani Joanna Wesołowska


Doradca podatkowy, prawnik, absolwenta studiów prawniczych UMK w Toruniu. Doświadczenie zawodowe z zakresu podatków i rachunkowości zdobyła pracując w Urzędzie Kontroli Skarbowej. Właściciel kancelarii doradztwa podatkowego i biura rachunkowego. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy. Wykładowca współpracujący z wieloma jednostkami edukacyjnymi w Polsce.

Pani Katarzyna Warchoł

doradca podatkowy, prawnik, absolwentka studiów prawniczych na UMK w Toruniu. Doświadczenie zawodowe z zakresu prawa gospodarczego oraz podatków i rachunkowości zdobyła pracując w kancelarii prawniczej i Urzędzie Kontroli Skarbowej. Właściciel kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy oraz prelegent na organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce kursach przygotowujących do wykonywania zawodu.
 

MODUŁ IV:
Podatek od towarów i usług - wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych


 1. Rodzaje transakcji – problemy w rozróżnieniu towar, czy usługa.
 2. Transakcje związane z nieruchomościami – co to znaczy.
 3. Pojazdy samochodowe – wieczne problemy.
 4. Podatek VAT naliczony – problemy praktyczne, w tym odliczenie z faktur VAT RR.
 5. Majątek trwały w remanencie likwidacyjnym.
 6. Omówienie zmian, które weszły w życie w 2016 roku
 7. JPK dotyczący ewidencji VAT.
 8. Podstawa opodatkowania przy zestawach promocyjnych.
 9. Skonto – czy można go udzielić z góry, czy zawsze po transakcji
 10. Wybrane inne zagadnienia szczegółowe.

Zajęcia poprowadzi Pan Janusz Pietrzykowski

doradca podatkowy specjalizujący się w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich z doświadczeniem zawodowym w Urzędzie Kontroli Skarbowej, w Spółce Doradztwa Podatkowego Ernst & Young, obecnie prowadzący własną kancelarię podatkową. Wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Toruniu i wykładowca współpracujący z wieloma jednostkami edukacyjnymi w Polsce.    Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi w zależności od ilości wybranych modułów:


Za jeden moduł (jeden dzień szkolenia)
dla członków wspierających i osób z BKR3+  250,00 zł, dla pozostałych osób 270,00 zł
Za dwa moduły (dwa dni szkolenia)
dla członków wspierających
i osób z BKR3+  480,00 zł, dla pozostałych osób 520,00 zł
Za trzy moduły (trzy dni szkolenia)
dla członków wspierających
i osób z BKR3+  690,00 zł, dla pozostałych osób 750,00 zł
Za cztery moduły (cztery dni szkolenia)
dla członków wspierających
i osób z BKR3+  840,00 zł, dla pozostałych osób 920,00 zł  

KARTĘ ZGŁOSZENIA wraz z zamówieniem materiałów szkoleniowych, prosimy przesyłać faxem, e-mailem lub pocztą.


KARTA ZGŁOSZENIA W FORMACIE  WORD: KARTA ZGŁOSZENIA (51kB)


KARTA ZGŁOSZENIA W FORMACIE  PDF: KARTA ZGŁOSZENIA (450kB)


Szkolenia rozpoczną się w połowie listopada 2016 r.

Prosimy o zgłaszanie udziału najpóźniej do dnia 7 listopada 2016 r.

Kolejność zgłoszeń będzie decydować o przydziale do grup szkoleniowych.
Osoby zgłoszone zostaną poinformowane odrębnym pismem o dokładnym terminie szkolenia.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty w wysokości ceny szkolenia i zamówionych materiałów.

poleć artykuł wersja do druku