O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
  Faktura VAT 2019 
  Odpowiedzialność księgowego 
  Wiosenne podsumowanie zmian w „CIT i PIT 2019” 
  SUKCESJA BIZNESU 
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Faktura VAT 2019

FAKTURA VAT 2019


Szkolenie odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. od godz. 09.30

w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.Szkolenie dedykowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, właścicieli firm, specjalistów podatkowych i innych osób mających do czynienia z problematyką podatku VAT i w szczególności zagadnieniami dotyczącymi dokumentacji czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Szkolenie ma na celu przedstawić uczestnikom zdefiniowane w Ustawie VAT zasady dokumentowania sprzedaży. Na szkoleniu omówione zostaną także przypadki problematyczne zarówno po stronie podmiotu wystawiającego fakturę oraz podmiotu ją otrzymującego.


Program szkolenia:

Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur VAT

 • Obowiązek podatnika VAT do wystawienia faktury VAT
 • Przypadki, w których możliwe jest wystawienie faktury VAT przez inny podmiot za podatnika VAT, który dokonuje sprzedaży

Transakcje, które należy udokumentować fakturą VAT
 • Rodzaje czynności, które należy udokumentować fakturą VAT
 • Przypadki, w których nie powstaje obowiązek wystawienia faktury VAT
 • Jaka jest inna dopuszczalna forma udokumentowania sprzedaży, kiedy nie powstaje obowiązek wystawienia faktury VAT?
 • Jak należy udokumentować nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług?
 • Czy można udokumentować fakturą sprzedaż zaewidencjonowaną za pomocą kasy fiskalnej?
Elementy składowe faktury VAT
 • Podstawowy katalog danych na fakturze VAT
 • Data wykonania usługi/dostawy towaru w przypadku świadczenia usług o charakterze ciągłym
 • Faktura VAT w przypadku transakcji transgranicznych
 • Faktura VAT przypadku uproszczenia dla transakcji trójstronnych
 • Katalog danych w przypadku tzw. faktury VAT uproszczonej
Faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki
 • Udokumentowanie otrzymania zaliczki w części lub całości ceny
 • Jak powinna wyglądać faktura VAT dokumentująca dokonanie sprzedaży i uwzględniająca uprzednio wpłacone zaliczki
 • Faktury zaliczkowe w WNT – kiedy otrzymana od zagranicznego kontrahenta faktura jest fakturą zaliczkową?
Terminy wystawiania faktur
 • Standardowe i szczególne terminy wystawiania faktur
 • Konsekwencje wystawienia faktury VAT przed i po terminie jej wystawienia
Duplikat faktury VAT
 • Przypadki, kiedy należy wystawić duplikat faktury
 • Jak postąpić, jeżeli po wystawieniu duplikatu odnajdzie się pierwotnie wystawiona faktura?
Anulowanie faktury VAT
Formy przechowywania faktur VAT akceptowane przez organy podatkowe
Faktury wystawiane w formie elektronicznej
 • Faktury VAT w jakiej formie należy zaliczyć do kategorii faktur VAT elektronicznych?
 • Warunki wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej
 • Formy przekazywania faktur VAT elektronicznych kontrahentom
 • Formy przechowywania faktur VAT elektronicznych

Faktury korygujące
 • Przypadki skutkujące koniecznością wystawienia faktury korygującej
 • Elementy składowe faktury korygującej
 • W rozliczeniu za jaki okres należy uwzględnić wystawione/otrzymane faktury korygujące (korekta JPK / deklaracji VAT)?
 • Jak udokumentować korekty cen w ramach rozliczeń z podmiotami powiązanymi?
 • Jak rozliczyć korekty dokumentujące niedobory towarowe w WNT i imporcie towarów?
 Noty korygujące
 • W jakich przypadkach istnieje możliwość wystawienia noty korygującej?
 • Jakie informacje powinny znaleźć się na nocie korygującej?
Planowane zmiany w VAT dotyczące fakturowania
 • Wystawianie faktur do sprzedaży udokumentowanej pierwotnie paragonem fiskalnym
  • Umożliwienie wystawienia faktury wyłącznie do paragonu wskazującego NIP nabywcy
  • Sankcje
 • Centralny rejestr Faktur
 • Obowiązkowe e-faktury
Refakturowanie
 • Przepisy Ustawy VAT dotyczące refakturowania
 • Zasady wystawiania faktur VAT dokumentujących refakturowanie
 • Aktualne problemy związane z refakturowaniem
  • Moment powstania obowiązku podatkowego
  • Stawka VAT przy refakturowaniu
Konsekwencje wystawienia faktury VAT wykazującej kwotę podatku VAT należnego wyższą od należnej
 • Obowiązek zapłaty podatku VAT należnego wykazanego na tzw. pustej fakturze
 • Możliwość korekty podatku VAT należnego wykazanego na pustej fakturze – praktyka organów podatkowych
Zmiany w kodeksie karnym od 2017 r. dotyczące fałszowania faktur VAT
 • Podrabianie lub przerabianie faktur
 • Podanie nieprawdy na fakturze
 • Zasady wymiaru kary
 • Sankcje na gruncie kodeksu karnego a sankcje na gruncie kodeksu karnego skarbowego
 • Konsekwencje w praktyce
Faktura VAT jako dokument uprawniający do odliczenia podatku VAT naliczonego po stronie nabywcy
 • Zasady odliczenia VAT
 • Na co zwracać uwagę przy odliczaniu VAT z faktur
 • Odliczenie VAT z pustej faktury
  • Praktyka organów podatkowych dotycząca rozpoznawania faktur VAT jako tzw. puste faktury
  • Przypadki, w których podatnicy najbardziej narażeni są na rozpoznanie przez organy podatkowe pustej faktury
  • Dobra wiara i problemy z odliczeniem i zwrotem VAT
  • Dodatkowe zobowiązanie VAT z tytułu rozliczenia pustej faktury


Prowadzący: Michał Sokołowski

partner w poznańskim biurze PBC, doradca podatkowy (nr wpisu 11286). Zdobywał przez wiele lat doświadczenie zawodowe w KPMG w Poznaniu oraz Hamburgu. Świadczy usługi na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Unikalną wiedzę ekspercką w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego zdobywał na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frunkfurcie nad Odrą, jest uznanym doradcą w zakresie podatku VAT, cen transferowych, restrukturyzacji podatkowych i gospodarczych oraz planowania podatkowego. Jego specjalizacje projektowe obejmują ponadto rachunkowość i sprawozdawczość podatkową, jak również audyty podatkowe oraz badania due diligence. Jest też prelegentem podczas seminariów, warsztatów i szkoleń o tematyce podatkowej.Koszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                  250,00 zł
 • dla osób z Kartą Dużej Rodziny              250,00 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                 270,00 zł

Cena obejmuje:
 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD (123kB)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI pdf (337kB)


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.   

poleć artykuł wersja do druku