O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
  Podsumowanie zmian w CIT i PIT obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. 
  Podzielona płatność (SPLIT PAYMENT) w rozliczeniach VAT 
  Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2018 roku - GRUDZIĄDZ 
  RODO - PRAKTYCZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
  Nowelizacja ustawy VAT - zmiany od 1 lipca 2018 roku 
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2018 roku - GRUDZIĄDZ

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG VAT
od 1 lipca 2018 roku


Szkolenie odbędzie się 26 czerwca 2018 r. od godz. 9.00

w  Grudziądzu przy ul. Legionów 57a - w budynku CASUS sp. z o.o.


Program szkolenia:

Projektowane zmiany w ustawie o VAT od 1 lipca 2018 r.:

 1. Przyczyny i konsekwencje zmiany definicji pierwszego zasiedlenia.
 2. Zmiany dotyczące składania dokumentów przy likwidacji działalności gospodarczej.
 3. Zmiany w zakresie możliwości określania przez organy podatkowe podstawy opodatkowania w VAT w innej wysokości niż deklarowana.
 4. Nowe rozwiązania w imporcie towarów:
  • rozliczenie zamknięcia jako dokument celny służący obliczaniu kwoty podatku z tytułu importu towarów,
  •  zniesienie obowiązku informowania o stosowaniu uproszczenia (art. 33a),
  • wprowadzenie możliwości stosowania za ten sam okres zasad ogólnych i uproszczenia.
 5. Dostosowanie ustawy o VAT do ustawy o grach hazardowych.
 6. Brak prawa do wykazania nadwyżki podatku do przeniesienia, gdy ciężar podatku przerzucono na nabywcę. Zagadnienie nieuzasadnionego wzbogacenia.
 7. Doprecyzowanie warunku do uzyskania zwrotu podatku w trybie przyspieszonym.
 8. Poprawienie przepisów w zakresie przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz VAT UE.
 9. Poszerzenie katalogu towarów (paliw silnikowych) skutkujących szybszą zapłatą podatku z tytułu WNT.
 10. Wykluczenie możliwości stosowania kaucji gwarancyjnej przez nowo powstałych  podatników.
 11. Rewolucyjna zmiana przepisów w zakresie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych:
  • paragon obowiązkowo z NIP,
  • konsekwencje dla sprzedawcy wystawienia faktury bez NIP,
  • drakońskie konsekwencje dla nabywcy ujęcia w rejestrach faktury bez NIP,
  • nowe przepisy a obowiązek posiadania nowych kas fiskalnych,
  • kasy fiskalne od 1 lipca 2018 r. a kasy fiskalne od 1 stycznia 2019 r.,
  • zgodność regulacji z przepisami UE?
 12. Obniżenie wysokości sankcji podatkowych.
 13. Obligatoryjna utrata zwolnienia podmiotowego (200 tys. zł) przez niektórych podatników.
 14. Uproszczenia w zakresie wystawiania i przesyłania faktur VAT RR.
 15. Omówienie przepisów przejściowych odnośnie ww. zmian.

II. Mechanizm podzielonej płatności:

 1. Na czym polega mechanizm podzielonej płatności?
 2. Pozorna dobrowolność wyboru mechanizmu split payment
 3. Jakie podmioty mogą stosować split payment?
 4. Jakie podmioty nie mogą stosować split payment?
 5. Jakie obowiązki będą miały banki w związku z mechanizmem podzielonej płatności?
 6. Co to jest rachunek VAT?
 7. Do jakich rachunków bankowych będą tworzone rachunki VAT?
 8. Kto jest właścicielem środków na rachunku VAT?
 9. Jak dokładnie przepływają środki finansowe z rachunku nabywcy na rachunek odbiorcy?
 10. Czy rachunki VAT będą odpłatne?
 11. Czy banki będą tworzyły rachunki VAT do każdego rachunku rozliczeniowego?
 12. Czy można mieć więcej rachunków VAT?
 13. Czy podmioty posiadające rachunki bankowe w NBP muszą wnioskować o utworzenie rachunków VAT?
 14. Czy rachunki VAT będą oprocentowane?
 15. Na jakie konto zostaną przelane odsetki z oprocentowanego rachunku VAT?
 16. Jakie dane będzie zawierał komunikat przelewu i kto go będzie wypełniał?
 17. W jaki sposób może być dokonana płatność w ramach mechanizmu?
 18. Jakie formy płatności są wykluczone przy zastosowaniu split payment?
 19. Czy zastosowanie mechanizmu w jednej transakcji będzie skutkowało koniecznością ciągłego stosowania split payment?
 20. Czy można realizować jeden przelew do wielu faktur?
 21. Jakie są konsekwencje realizacji przelewu do wielu faktur w ramach mechanizmu podzielonej płatności?
 22. Czy można stosować do jednej faktury zapłatę w formie split payment i równocześnie inne formy płatności?
 23. Czy zaliczki można regulować przy zastosowaniu mechanizmu split payment?
 24. Czy można regulować faktury pro foma przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności?
 25. Czy możliwa jest zapłata wyłącznie podatku VAT w mechanizmie podzielonej płatności?
 26. Czy bank będzie sprawdzał prawidłowość obliczenia kwoty VAT?
 27. Co się stanie z płatnością split payment, gdy odbiorca nie posiada rachunku VAT?
 28. Czy zapłata w walucie obcej może być zrealizowana w ramach split payment?
 29. Czy zapłata z banku zagranicznego albo do banku zagranicznego może być realizowana w formie split payment?
 30. Kiedy nie stosuje się mechanizmu pomimo otrzymania faktury VAT?
 31. Czy banki będą wydawały kary płatnicze do rachunku VAT?
 32. W jaki sposób podatnik będzie informowany o saldzie na rachunku VAT?
 33. Jakie będą konsekwencje braku całości lub części środków na rachunku VAT w momencie realizacji płatności na rzecz kontrahenta?
 34. Czy jest dopuszczalna (w jakich sytuacjach) egzekucja z rachunku VAT?
 35. Czy cesje wierzytelności, w tym faktoring obarczone są ryzykiem solidarnej odpowiedzialności? Na czym to polega?
 36. Z jakich źródeł trafiają środki na rachunek VAT?
 37. Na jakie cele można przeznaczyć środki z rachunku VAT?
 38. Czy państwowe jednostki budżetowe mogą swobodnie dysponować środkami na rachunku VAT?
 39. Jakie będą komplikacje dla jednostek samorządu terytorialnego w zapłacie zobowiązania w podatku VAT?
 40. Jakie będą preferencje dla nabywców stosujących podzieloną płatność?
 41. Czy stosowanie mechanizmu będzie przesłanką należytej staranności nabywcy?
 42. Realizacja zamknięcia rachunku VAT?
 43. Czy można realizować podzieloną płatność za pośrednictwem instytucji płatniczych?
 44. W jaki sposób będą dokonywane zwroty nadwyżki podatku VAT?
 45. Czy zwrot może być dokonany na rachunek VAT? Jakie warunki wówczas trzeba spełnić? W jakim terminie dokonywany jest taki zwrot?
 46. Co dzieje się z nadwyżką środków na rachunku VAT?
 47. Jaki jest tryb „odzyskania” tych środków?
 48. W jakim terminie organ podatkowy może wyrazić zgodę na przekazanie środków na rachunek VAT?
 49. W jakich sytuacjach organ podatkowy takiej zgody nie wydaje?
 50. Jakie będą dodatkowe koszty dla podatników wprowadzenia split payment?
 51. Jakie środki należy wdrożyć, aby uchronić się przed zastosowaniem mechanizmu?
 52. Czy mechanizm będzie wyłącznie dotyczył faktur wystawionych od 1 lipca 2018 r.?

Ustawy o zapobieganiu oszustwom podatkowym

 1. Nowy rejestr podmiotów dla celów VAT.
 2. Zakres danych w nowym rejestrze podmiotów.
 3. Czy rejestr obejmuje również dane historyczne?
 4. Rejestr podatników a rejestr podmiotów – jak postępować gdy w rejestrach są odmienne informacje.
 5. Numery kont bankowych w projektowanym rejestrze podatników VAT czynnych.
 6. Kiedy niesprawdzenie kontrahenta może skutkować zapłatą jego podatku (projekt zmian przepisów)?
 7. Możliwość sprawdzania ujęcia transakcji przez kontrahenta.
 8. Możliwość sprawdzenia rzetelności składania deklaracji oraz zapłaty podatku przez kontrahenta.
 9. Skutki zmian przepisów dla oceny zachowania należytej staranności przez podatnika.

     Ewidencje podatkowe (kasy rejestrujące, JPK) – nowe regulacje w 2018 r.:

 1. Czynności objęte obowiązkiem fiskalizacji od kwietnia 2018 r.
 2. Kasy rejestrujące online – pełna kontrola podatników.
 3. Od kiedy będą obowiązywać nowe kasy online?
 4. Harmonogram wprowadzenia „nowych” kas rejestrujących dla poszczególnych branż.
 5. Zasady ewidencjonowania w rejestrze sprzedaży dla celów JPK faktur, do których wystawiono paragony.
 6. Czy od lipca 2018 r. faktury będą musiały być wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej?
 7. Czy ujmować w ewidencji VAT faktury wystawiane przez podatników niezarejestrowanych? W jakich sytuacjach należy takie faktury usunąć z rejestrów zakupów? Rozważania w świetle wyroku ETS Dankowski.

 

Zajęcia poprowadzi: Anna Michalak

Doradca podatkowy, specjalista z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego. Jej praktyka obejmuje również obsługę podatkową restrukturyzacji przedsiębiorstw, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych, lokalnych, VAT, a także w kwestiach celnych. Zdobywała doświadczenie w wielu międzynarodowych firmach doradczych oraz w polskich i niemieckich grupach kapitałowych. Na co dzień prowadzi audyty podatkowe oraz przeprowadza szkolenia branżowe.
Koszt szkolenia wynosi:
 • dla członków wspierających                  250,00 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                 270,00 zł

Cena obejmuje:
 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD KARTA ZGŁOSZENIA (122kB)


KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF KARTA ZGŁOSZENIA (247kB)


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie do dnia 15 czerwcaa 2018 r. Karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.  

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

poleć artykuł wersja do druku