O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Zmiana sposobu składania sprawozdań finansowych do KRS

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustawą z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o
Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (DzU 2018 poz. 398)
od 15 marca 2018 r. ulega zmianie  sposób
składania sprawozdań finansowych do KRS.


Od  15 marca 2018 r. złożenie dokumentów
sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie
w formie elektronicznej, a tryb składania tych dokumentów różni się w zależności od tego, czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są
osoby fizyczne posiadające numery PESEL.

Jeżeli osobami uprawnionymi do
reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numery PESEL ujawnione w
Rejestrze, tryb
składania dokumentów finansowych jest jedno- lub dwuetapowy, zgodnie z
kolejnością czynności opisanych poniżej.

I  ETAP – REPOZYTORIUM
DOKUMENTÓW FINANSOWYCH


Dokumenty
należy zgłosić do nowo utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl. Zgłoszenie to jest bezpłatne, nie wymaga
złożenia formularza KRS-Z30, jednak wymaga posiadania konta w systemie S24.
Dokumenty te należy podpisać zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a
następnie zeskanować i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby
fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, a która jest
uprawniona do reprezentowania podmiotu. Zgłoszenie takie podlega automatycznej
weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku
pozytywnej weryfikacji dokumenty te zostaną umieszczone na serwerze
obsługującym RDF i będą udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS
za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. W KRS w dziale 3
nastąpi automatyczny wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych.

II  ETAP – WNIOSEK DO SĄDU
REJESTROWEGO


W przypadku negatywnej weryfikacji, tj. nieprzyjęcia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych, wnioskodawca
składa dokumenty sprawozdania finansowego wyłącznie
w formie elektronicznej na portalu
S24 na stronie https://ekrs.ms.gov.pl
w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem
formularza KRS-Z30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianki o złożeniu tych
dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w
dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów  finansowych 
do Repozytorium  Dokumentów
Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS
za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Jeżeli osobami uprawnionymi do
reprezentowania podmiotu są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające numerów
PESEL, tryb
składania dokumentów finansowych jest jednoetapowy.

WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO

Złożenie
dokumentów sprawozdania finansowego nie jest możliwe poprzez ich zgłoszenie do
Repozytorium Dokumentów Finansowych z uwagi na brak możliwości weryfikacji
numerów PESEL osób podpisujących wniosek. Złożenie tych dokumentów jest
dopuszczalne wyłącznie w formie
elektronicznej na portalu S24 na stronie https://ekrs.ms.gov.pl,
tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem
formularza KRS-Z30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianki o złożeniu tych
dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w
dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych  do Repozytorium  Dokumentów Finansowych i będą one
udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem
ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Powyższe zasady (dla wszystkich) obowiązują również w przypadku
złożenia oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego
sprawozdania finansowego (w przypadku spółek jawnych i partnerskich).

UWAGA! Dokumenty składane
do Repozytorium Dokumentów Finansowych nie mogą być podpisane przez prokurenta,
nawet jeśli posiada numer PESEL.


Ponadto informuje się, że:
 • składanie do Repozytorium
  Dokumentów Finansowych dokumentów sprawozdania finansowego w postaci
  zeskanowanych dokumentów w formacie PDF jest możliwe wyłącznie do 30
  września 2018 r.
 • od 15 marca 2018 r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej
  jest bezskuteczne, co oznacza, że dokumenty w tej formie nie mogą zostać
  przyjęte do akt rejestrowych (art. 125 par. 21 i par. 22
  k.p.c.) i w przypadku ich przysłania do Sądu lub złożenia na Dzienniku
  Podawczym zostaną fizycznie zwrócone
  wnioskodawcy
 • cudzoziemiec może złożyć
  wniosek o nadanie numeru PESEL na zasadach określonych w  ustawie z 24 września 2010 r. o ewidencji
  ludności
 • do 30 września 2018 r. przepisy o Repozytorium Dokumentów Finansowych nie mają
  zastosowania do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, co
  oznacza, że podmioty te mają obowiązek złożyć dokumenty sprawozdania
  finansowego wyłącznie formie papierowej

Dalsze informacje w związku ze zmianą
przepisów i utworzeniem Repozytorium Dokumentów Finansowych można uzyskać na
stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://ekrs.ms.gov.pl/

poleć artykuł wersja do druku