O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
  Zmiany w CIT i PIT 
  Zmiany CIT i PIT GRUDZIĄDZ 
  Analiza zmian w prawie podatkowym na rok 2018 
  Zatrudnianie i powierzanie pracy cudzoziemcom w 2018 r. 
  Nowości VAT w 2018 roku - podatek naliczony, split payment oraz zmiany związane z ustawą o KAS  
  CENY TRANSFEROWE - teoria i praktyka sporządzania dokumentacji podatkowych z uwzględnieniem nowych przepisów 2017 
  Praktyczne warsztaty ze stosowania przepisów o czasie pracy 
  Nowe prawo o ochronie danych osobowych 
  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Praktyczne warsztaty ze stosowania przepisów o czasie pracy

Praktyczne warsztaty
ze stosowania przepisów o czasie pracy

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi metodami stosowania przepisów o czasie pracy. Wykład prowadzony jest w chronologicznym porządku czynności związanych z zarządzaniem czasem pracy. Słuchacze wspólnie z wykładowcą będą w pierwszej części poznawać zasady planowania czasu pracy (harmonogramy, grafiki, zapisy regulaminowe), a następnie w drugiej - dokonane zostaną rozliczenia przepracowanego czasu pracy na podstawie prawidłowo sporządzonej ewidencji czasu pracy. W czasie szkolenia omówione również zostaną metody kontrolowania czasu pracy przez inspektorów pracy, w celu zapoznania słuchaczy z możliwościami ustalania przez inspektora nieprawidłowości w zakresie gospodarowania czasem pracy. W czasie szkolenia praktycznej analizie poddane zostaną liczne przykłady wspólnie omawiane ze słuchaczami oraz udzielone odpowiedzi na zadawane przez nich pytania.
Szkolenie odbędzie się w dniu 05 marca 2018 r. od godz. 9.00

w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24

POGRAM:

I. Planowanie czasu pracy

1.       Właściwy dobór systemów i okresów rozliczeniowych do potrzeb określonego zakładu pracy.

2.       Wady i zalety 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych.

3.       Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie

4.       Informowanie pracowników o obowiązującym harmonogramie czasu pracy i forma tej informacji.

5.       Zmiany w harmonogramie czasu pracy – zapisy regulaminowe umożliwiające zmiany na wniosek i bez wniosku pracownika.

6.       Okresy, na które tworzy się harmonogramy czasu pracy.

7.       Brak obowiązków sporządzania harmonogramów czasu pracy.

8.       Planowanie odpoczynku.

9.       Sposoby na nienaruszanie doby pracowniczej, zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy.

10.    Definicja dnia wolnego od pracy.

11.    Prowadzenie ewidencji czasu pracy (dla kogo ma być prowadzona, zakres jej prowadzenia, zwolnienia z obowiązku jej prowadzenia).

II. Rozliczanie czasu podróży służbowej, dyżuru i szkolenia

1.       Rozliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia.

2.       Zaliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy.

3.       Czas przejazdów a czas pracy.

4.       Godziny nadliczbowe w podróży służbowej oraz podczas szkolenia.

5.       Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej.

6.       Rekompensowanie podróży służbowej – diety, wynagrodzenie i inne należności.

III. Zarządzanie pracą nadliczbową

1.       Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych.

2.       Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy.

3.       Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy.

4.       Godziny nadliczbowe z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy – różnice pomiędzy interpretacją PIP i MPiPS i praktyczne ich konsekwencje.

5.       Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

IV. Zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracy w sobotę, niedzielę i święto oraz w porze nocnej

1.       Ustalanie normalnego wynagrodzenia za nadgodziny

2.       Ustalanie wysokości dodatków za godziny nadliczbowe – 50% czy 100%?

3.       Ustalanie dodatku za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia.

4.       Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy.

5.       Zasady rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy (sobota), tj. rekompensata godzinami i dniami, sposób wynagradzania za pracę w dniu wolnym (sobota).

6.       Metody dostosowywania niedziel i świąt do organizacji czasu pracy.

7.       Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto.

8.       Rekompensowanie pracy w porze nocnej.

9.       Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej.

10.    Ograniczenia pracy w porze nocnej a praca zmianowa.

11.    Prawidłowe ustalanie pory nocnej.

V. Czas pracy kadry zarządzającej a praca w godzinach nadliczbowych

1.       Kim są pracownicy zarządzający?

2.       Kiedy zarządzającym należą się dodatki za nadgodziny – stanowisko PIP i SN.

3.       Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę?

VI. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy – jak jej uniknąć

1.       Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące wykroczenie

2.       Osoby ponoszące odpowiedzialność

3.       Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna.

 


Wykładowca: Piotr Wojciechowski
adwokat, były inspektor pracy, publicysta, specjalizujący się w problematyce  prawa pracy. W latach 1998 – 2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. Z tego okresu pochodzą pierwsze publikacje dotyczące transferu przedsiębiorstw, prawa urlopowego, czasu pracy czy zakazu konkurencji w stosunkach pracy. W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W okresie merytorycznego kierowania pracami Departamentu Prawnego odpowiedzialny za wskazywanie kierunków interpretacyjnych przepisów prawa pracy stosowanych przez inspektorów pracy. W okresie pracy w Departamencie zaangażowany w działalność dydaktyczną prowadzoną przez Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Wykłady, których słuchaczami byli inspektorzy pracy prowadzone były w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy.Koszt szkolenia wynosi:

  • dla członków wspierających                  250,00 zł
  • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   250,00 zł
  • dla pozostałych uczestników                 270,00 zł

Cena obejmuje:
  • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
  • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
  • lunch,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (122kB)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (241kB)


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie do dnia 26 lutego 2018 r. karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.   

poleć artykuł wersja do druku