O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
  Zmiany w prawie pracy 2017/2018 
  Zmiany w podatku VAT w 2018 roku 
  Zmiany w podatku VAT w 2018 roku - GRUDZIĄDZ 
  JPK - nowe obowiązki dla mikroprzedsiębiorców od stycznia 2018 r. 
  Nowelizacja podatku VAT 
  Zmiany w CIT i PIT 
  Zatrudnianie i powierzanie pracy cudzoziemcom w 2018 r. 
  Praktyczne warsztaty ze stosowania przepisów o czasie pracy 
  Nowe prawo o ochronie danych osobowych 
  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Zmiany w prawie pracy 2017/2018

Zmiany w prawie pracy 2017/2018


 Proponowany Państwu praktyczny warsztat prawa pracy podsumowuje wszystkie zmiany w prawie pracy, które weszły w życie w 2016 r. i 2017 r. oraz są planowane w 2018 r. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z brzmieniem nowych przepisów, jak również stanowiskami interpretacyjnymi Ministerstwa Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy. Poruszane w trakcie szkolenia zagadnienia opisywane będą w sposób praktyczny, warsztatowy, z prezentacją licznych przykładów oraz analizą sporządzanych na potrzeby warsztatu dokumentów. Słuchacze w czasie szkolenia zadawać mogą niezliczone ilości pytań dotyczących ich własnych sytuacji prawnych związanych z tematem szkolenia.


Szkolenie odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 r. od godz. 9.00

w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24

Program
I. Zasady nawiązywania umów Zlecenia po zmianach, które weszły w 2017 r. Różnice pomiędzy umowami o pracę, o dzieło i umową Zlecenia.
1. Różnice pomiędzy umowami Zlecenia a umowami o pracę.
a) metody sporządzania umów o pracę i umów Zlecenia – praca na dokumencie,
b) przebieg kontroli umów Zlecenia przez inspektorów pracy,
c) zasady ustalania stosunku pracy w miejscu zatrudnienia na podstawie umów Zlecenia.

2. Minimalna stawka płacy dla zleceniobiorców i samozatrudnionych – obowiązuje od 1.01.2017 r. wykonawcy cywilnych, którym nowelizacja gwarantuje minimalną stawkę godzinową 12 zł/godz.,
a) sposób ustalania wynagrodzenia zleceniobiorcy i samozatrudnionego tak, by zapewnić osiągnięcie minimalnej stawki godzinowej, przy różnych systemach płacowych (stała stawka miesięczna, akord, stawka zadaniowa),
b) zakaz zrzekania się prawa do minimalnej stawki godzinowej przez zleceniobiorcę i samozatrudnionego,
c) metody potwierdzania liczby godzin świadczenia usług przez zleceniobiorcę i samozatrudnionego: - ustalenia umowne,
d) potwierdzenie liczby godzin świadczenia usług w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej przez zleceniobiorcę i samozatrudnionego przed terminem wypłaty wynagrodzenia,
e) określanie minimalnej stawki godzinowej w sytuacjach szczególnych: -          umowy trwające dłużej niż miesiąc,
- umowy wykonywane przez więcej niż jednego zleceniobiorcę bądź samozatrudnionego,
- minimalna stawka godzinowa dla pracownika tymczasowego,

f) wykonawcy cywilni wyłączeni spod gwarancji minimalnej stawki godzinowej, m.in.:
- umowy zlecenia między osobami fizycznymi,
- przedstawiciele handlowi,
- usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne,
 g) uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych.

II. Inne, ważne zmiany w prawie pracy i wynagrodzeniach.

1. Zmiany w potwierdzaniu umów o pracę (syndrom pierwszej dniówki roboczej) – obowiązują od 1.09.2016 r.
2. Zmiany w ustalaniu minimalnego wynagrodzenia dla pracowników
3. Zniesienie minimalnego wynagrodzenia dla osób w pierwszym roku pracy w wysokości 80% pełnej płacy minimalnej.
4. Wliczanie dodatku nocnego do podstawy wymiaru minimalnego wynagrodzenia – obowiązuje od 1.01.2017 r.
5. Zmiany w ochronie ciężarnych przed pracami uciążliwymi, niebezpiecznymi lub szkodliwymi dla zdrowia.
6. Zmiany w zakresie ochrony przedemerytalnej.
7. Zmiany w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

III. Kolejne ułatwienia dla pracodawców.

1. Obowiązek tworzenia regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy i funduszu socjalnego przez zatrudniających co najmniej 50 pracowników
2. Zmiana zasad wydawania świadectwa pracy w przypadku zatrudniania pracownika na kolejnej umowie o pracę
3. Rozszerzenie kręgu pracodawców mogących się domagać od kandydata do pracy zaświadczenia o niekaralności.
4. Wydłużenie do 14 dni terminu na odwołanie pracownika do sądu pracy od wypowiedzenia.
5. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat oraz możliwość ich gromadzenia w formie elektronicznej.

IV. Nowe zasady zatrudniania pracowników na podstawie terminowych umów o pracę oraz stosowanie nowych przepisów o rodzicielstwie – praktyczny trening.

1. Zasady nawiązywania terminowych umów o pracę po zmianach od 22 lutego 2016 r.
2. Uprawnienia kontrolne PIP w zakresie zawierania terminowych umów o pracę. 3. Zasady udzielania „nowych” urlopów macierzyńskich i rodzicielskich.
4. Zasady udzielania urlopów ojcowskich, wychowawczych, oraz dwóch dni opieki nad dzieckiem.   


Wykładowca: Piotr Wojciechowski
adwokat, były inspektor pracy, publicysta, specjalizujący się w problematyce  prawa pracy. W latach 1998 – 2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. Z tego okresu pochodzą pierwsze publikacje dotyczące transferu przedsiębiorstw, prawa urlopowego, czasu pracy czy zakazu konkurencji w stosunkach pracy. W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W okresie merytorycznego kierowania pracami Departamentu Prawnego odpowiedzialny za wskazywanie kierunków interpretacyjnych przepisów prawa pracy stosowanych przez inspektorów pracy. W okresie pracy w Departamencie zaangażowany w działalność dydaktyczną prowadzoną przez Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Wykłady, których słuchaczami byli inspektorzy pracy prowadzone były w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy.Koszt szkolenia wynosi:

  • dla członków wspierających                  250,00 zł
  • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   250,00 zł
  • dla pozostałych uczestników                 270,00 zł

Cena obejmuje:
  • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
  • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
  • lunch,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (122kB)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (247kB)


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie do dnia 05 stycznia 2018 r. karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.   


poleć artykuł wersja do druku