O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
  Zmiany w prawie pracy 2017/2018 
  Zmiany w podatku VAT w 2018 roku 
  Zmiany w podatku VAT w 2018 roku - GRUDZIĄDZ 
  JPK - nowe obowiązki dla mikroprzedsiębiorców od stycznia 2018 r. 
  Nowelizacja podatku VAT 
  Zmiany w CIT i PIT 
  Zatrudnianie i powierzanie pracy cudzoziemcom w 2018 r. 
  Praktyczne warsztaty ze stosowania przepisów o czasie pracy 
  Nowe prawo o ochronie danych osobowych 
  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Zatrudnianie i powierzanie pracy cudzoziemcom w 2018 r.

ZATRUDNIANIE I POWIERZANIE PRACY CUDZOZIEMCOM W 2018 r.

Zmiany w przepisach prawa w 2018 r. - aspekty prawne i kontrolne; zagadnienia praktyczne, delegowanie do pracy za granicą.Szkolenie odbędzie się w dniu 21 lutego 2018 r. od godz. 09.00

w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.

Program szkolenia:

1.  Przepisy prawa regulujące zagadnienia zatrudniania i powierzania pracy cudzoziemcom.

·      Omówienie podstawowych przepisów prawa w zakresie dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy, wymogi materialne i formalno – prawne, administracyjne, przepisy sankcyjne.

2.  Procedury prawne i administracyjne dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP. Wymagane dokumenty – nowe formularze.  Aspekty praktyczne. Nowe problemy.

·      Formalności związane ze złożeniem wniosku – w jakim urzędzie składamy wniosek (właściwość miejscowa), treść wniosku, koszty.

·      Wymogi formalne – KPA.

·      Uzupełnianie braków formalnych.

·      Obowiązki meldunkowe,.

·      Czasookresy  procedury administracyjnej.

3.  Procedury prawne i administracyjne dotyczące legalizacji pracy cudzoziemców na terenie RP. Wymagane dokumenty – nowe formularze. Aspekty praktyczne. Obowiązki podmiotu powierzającego pracę. Nowe problemy.

·      Formalności związane ze złożeniem wniosków – w jakim urzędzie składany jest  wniosek (właściwość miejscowa),  treść wniosku, koszty.

·      Wymogi formalne – KPA.

·      Uzupełnianie braków formalnych.

·      Czasookresy procedury administracyjnej.

·      Środki odwoławcze – odmowa udzielenia zezwolenia.

4.   Rodzaje tytułów pobytowych.

·      Rodzaje wiz. Na jakiej wizie można wykonywać pracę?, co się dzieje jak wiza wygaśnie, liczenie terminów wynikających z wizy.

·      Ruch bezwizowy – nowe przepisy.

·      Karty pobytu – rodzaje, kto może się ubiegać o jej wydanie.

·      Cudzoziemiec w procedurze- „stempel w paszporcie”.

5.  Rodzaje zezwoleń na pracę na terenie RP, po zmianach w 2018 r. Nowa procedura uproszczona w zakresie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

·      Zezwolenia na pracę sezonową – nowość! (zakres podmiotowy, przedmiotowy, procedury).

·      Zezwolenia na pracę – typy zezwoleń.

·      Jednolite zezwolenia na pobyt i pracę.

·      Modyfikacje zezwoleń na pracę. Przedłużenie.

·      Zakres podmiotowy i przedmiotowy, ramy czasowe zezwoleń.

·      Nowe obowiązki wynikające z implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26.02.2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

6.   Formy zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP i poza terytorium RP.

·      Zatrudnienie pracownicze – kodeksowe umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, nowelizacja umów o pracę, czy cudzoziemiec może mieć zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony?

·      Zatrudnienie cywilnoprawne – rodzaje umów cywilnych, przepisy kodeksu cywilnego.

·      Delegowanie cudzoziemców do pracy za granicę. Procedury poświadczania formularzy A1. Aspekty praktyczne.

·      Wynagrodzenie cudzoziemca. Zmiany przepisów.

·      Stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. – zagadnienia ustawowe.

7.  Cudzoziemiec zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

·      Podział  ze względu na kraj  pochodzenia cudzoziemca: obywatel UE i EFTA, obywatele państw trzecich.

·      Uprawnienie cudzoziemca do pracy bez zezwolenia – zakres podmiotowy.

·      zwolnienia z obowiązku ubiegania się o zezwolenie na pracę.

8.  Obowiązki pracodawców w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej cudzoziemca.

·      Wymogi prawa pracy – rodzaje dokumentów, tłumaczenie ich na język zrozumiały dla cudzoziemca.

·      Wymogi wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania  pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP.

9.   Uprawnienia inspektora pracy PIP w zakresie kontroli cudzoziemców.

·      Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli.

·       Środki prawne.

·      Stosowane sankcje wobec podmiotu powierzającego pracę i cudzoziemca- odpowiedzialność wykroczeniowa podmiotu powierzającego pracę, rodzaje kar i ich wysokość.

·      Powiadomienia do Wojewody i Straży Granicznej.

·      Konsekwencje prawne  powiadomień w stosunku do podmiotu powierzającego pracę i cudzoziemca – decyzje administracyjne.

10. Nowe zasady delegowania pracowników do pracy w ramach Unii Europejskiej.

·      Delegowanie z terytorium RP i na teren RP - przepisy wspólnotowe

·      Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług – regulacje ustawowe.

·      Delegowanie pracowników na teren Unii Europejskiej, EOG, Konfederacji Szwajcarii.

·      Delegowanie pracowników  z zagranicy do Polski – obowiązki pracodawcy zagranicznego z terenu UE i z państw trzecich.

·      Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Przepisy i dyrektywy unijne.

·      Zasady podlegania ubezpieczeniom pracowników migrujących.

·      Praca w kilku państwach – zasady podlegania ustawodawstwu.

·      Podróż służbowa a oddelegowanie.
Prowadzący: Agnieszka Dobrodziej

radca prawny, specjalista prawa pracy,
prowadzący praktykę i szkolenia z prawa pracy.

Koszt szkolenia wynosi:

  • dla członków wspierających                  250,00 zł
  • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   250,00 zł
  • dla pozostałych uczestników                  270,00 zł

Cena obejmuje:
  • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
  • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
  • lunch,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (122kB)


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (247kB)


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie do dnia 02 lutego 2018 r. karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

poleć artykuł wersja do druku