O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa - zasady opodatkowania poszczególnych form działalności

Spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa Zasady opodatkowania poszczególnych form działalności


Szkolenie odbędzie się w dniu 30 października 2017 r. od godz. 09.00
w siedzibie Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 24.


Program szkolenia:


Charakterystyka poszczególnych spółek na gruncie Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.
 1. Koszty założenia spółki.
 2. Odpowiedzialność wspólników.
 3. Zasady reprezentacji.
 4. Sposób podejmowania uchwał.
 5. Majątek spółki a majątek wspólników.
 6. Zasady wypłacania zysku ze spółki.
 7. Kto jest przedsiębiorcą spółka czy wspólnik?

Podatek dochodowy.

Zasady opodatkowania dochodów poszczególnych spółek.
 • Czy rodzaj działalności spółki wpływa na kwalifikację źródła przychodów? Przykłady kwalifikacji działalności operacyjnej, odsetek z lokat, zbycia papierów wartościowych, otrzymania dywidend przez spółkę.
 • Kto powinien opłacać podatek - spółka czy wspólnik?
 • Czy ustalenie odmiennego udziału w zyskach i stratach spółki dla poszczególnych wspólników wpływa na sposób rozliczenia przychodów i kosztów?
 • Jaki wpływ na ustalenie przychodów i kosztów ma zmiana proporcji udziału w zysku w trakcie roku podatkowego?
 • Jakie skutki podatkowe mają transakcje zawierane pomiędzy spółką a wspólnikiem?


Forma opodatkowania.
 • Kiedy wspólnik może zdecydować się na opodatkowanie ryczałtem?
 • Podatek liniowy – wybór formy opodatkowania przed i po zawiązaniu spółki.
 • Podatek CIT 15% - ograniczenia w zastosowaniu obniżonej stawki.
 • Czy wspólnicy spółki prowadzącej działalność rolniczą płacą podatek dochodowy?
Zaliczki na podatek dochodowy.
 • Czy wspólnik może zapłacić zaliczkę na podatek z konta spółki?
 • Czy wspólnicy mogą płacić kwartalne zaliczki na podatek dochodowy?
 • Kiedy powstaje obowiązek i konieczność zapłaty zaliczki na podatek w przypadku sprzedaży przez spółkę nieruchomości, przed którą zawarto umowę przedwstępną?

Koszty uzyskania przychodów.
 • Czy koszty poniesione przed rejestracją spółki, np. usług prawnika i notariusza, stanowią K.U.P. dla wspólników?
 • Czy wynagrodzenie wypłacane przez spółkę wspólnikowi z tytułu umowy o pracę lub z tytułu świadczenia usług stanowi koszt podatkowy dla wszystkich wspólników?
 • Kiedy wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki będzie mogło być zaliczone do kosztów komplementariusza i pozostałych wspólników?
 • Czy wynagrodzenie prokurenta będącego wspólnikiem może być zaliczone do K.U.P.?
 • Kiedy spółka może skorzystać z jednorazowej amortyzacji podatkowej?
 • Czy koszty związane z połączeniem spółki osobowej z inną spółką mogą stanowić K.U.P. jej wspólników?

Pożyczki.
 • Jakie są skutki podatkowe udzielania oprocentowanej pożyczki spółce przez wspólnika?
 • Jakie są skutki podatkowe udzielenia spółce nieoprocentowanej pożyczki przez jednego ze wspólników? – istotna zmiana podejścia organów i sądów od 2017 r.
 • Jakie są skutki podatkowe udzielenia i umorzenia pożyczki przez wspólnika w rodzinnej spółce? – istotna zmiana podejścia organów i sądów od 2017 r.

Dokumentacja cen transferowych.
 • Kto jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji CT spółka czy wspólnicy?
 • Kiedy powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji CT?
 • Kiedy samo zawarcie umowy spółki powoduje obowiązek sporządzenia dokumentacji CT?
 • Jak ustalić limit transakcji po przekroczeniu którego powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji CT?

Restrukturyzacja.
 • Połączenia i przekształcenia.
 • Jakie są podatkowe skutki połączenia spółki osobowej z inną spółką?
 • Jakie są podatkowe skutki przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę?
 • Jakie są podatkowe skutki przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową?
 • Kto i w jaki sposób powinien zgłosić podatek od niepodzielonych zysków przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową?
 • Czy po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową można rozliczyć stratę podatkową, którą była wykazana w spółce z o.o.?
 • Likwidacja i rozwiązanie.
 • Jak jest opodatkowana likwidacja spółki cywilnej i spółek osobowych?
 • Czy majątek uzyskany przez wspólnika w wyniku likwidacji będzie opodatkowany podatkiem dochodowym?
 • Jakie są podatkowe konsekwencje rozwiązania spółki osobowej bez likwidacji?
 • Przystąpienie i wystąpienie ze spółki.
 • Jakie są skutki podatkowe wniesienia wkładu pieniężnego i niepieniężnego do spółki?
 • Jakie są skutki wniesienia wyższego wkładu niż określony w umowie?
 • Czy częściowy zwrot wkładu ze spółki jest wolny od podatku?
 • Jakie są podatkowe skutki wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej?
 • Jakie są podatkowe skutki sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej?

Czy spółka komandytowa zostanie opodatkowana podatkiem CIT?

Darowizna na rzecz spółki przez jej wspólnika a opodatkowanie podatkiem dochodowym – istotna zmiana w podejściu organów podatkowych od listopada 2016 r.

Darowizna na rzecz spółki, której wspólnicy są spokrewnieni z darczyńcą a opodatkowanie podatkiem dochodowym - istotna zmiana w podejściu organów podatkowych od listopada 2016 r.

Gdzie opodatkowane są dochody spółki, jeżeli jej wspólnikami są osoby zagraniczne?


Podatek od czynności cywilnoprawnych.
1.        Założenie spółki a PCC.
2.        Kto jest podatnikiem PCC – wspólnik czy spółka?
3.        Czy spółka komandytowa jest spółką kapitałową na potrzeby ustawy o PCC?
4.        Czy przystąpienie nowego wspólnika do spółki jest opodatkowane PCC? Kto płaci podatek w takiej sytuacji?
5.        Kiedy PCC zapłacony w związku z wniesieniem wkładu do spółki osobowej jest K.U.P. dla wspólnika?
6.        Czy od wniesienia aportu opodatkowanego lub zwolnionego z VAT trzeba płacić PCC?
7.        Jakie skutki na gruncie ustawy o PCC spowoduje udzielenie spółce pożyczki przez wspólnika a jakie przez osobę trzecią?

Podatek od towarów i usług.
 • Czy spółka cywilna, jawna i komandytowa są podatnikami VAT?
 • Kiedy spółka musi zarejestrować się jako czynny podatnik VAT i w jaki sposób ma to zrobić?
 • Wykreślenie spółki z rejestru podatników VAT. Kiedy urząd skarbowy może wykreślić spółkę bez jej wiedzy i jakie skutki może to wywołać?
 • Czy spółka może rozliczać kwartalnie VAT?
 • Czy wniesienie aportu do spółki jest opodatkowane VAT?
 • Czy po aporcie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki komandytowej nadwyżka VAT naliczonego nad należnym przepada?
 • Jakie są skutki likwidacji spółki na gruncie podatku VAT?
 • Czy nadwyżka VAT naliczonego nad należnym wykazana w ostatniej deklaracji VAT przepada?
 • Czy usługi zarządzania spółką komandytową przez komplementariusza są opodatkowane podatkiem VAT?
 • Kto powinien rozliczyć VAT w przypadku przekształcenia spółki?
 • Obowiązek przesyłania dokumentów w formacie JPK w przypadku spółki cywilnej i spółek osobowych.
 • Kiedy pełnomocnik odpowie za zobowiązania spółki w podatku VAT?

Przykłady praktycznego wykorzystania spółek osobowych.
 • Spółka komandytowa, której komplementariuszem jest spółka z o.o. – zalety, wady oraz opłacalność takiego rozwiązania.
 • Klauzula przeciwko unikaniu podwójnego opodatkowania – limit dozwolonych optymalizacji.
 • Schematy restrukturyzacyjne kwalifikowane przez Ministerstwo Finansów jako agresywna optymalizacja.
 • Sukcesja firm rodzinnych – aspekty podatkowe i prawne, projekty zmian przepisów.

Podsumowanie.
Dyskusja.Prowadzący: Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy, prawnik specjalizujący się w procedurze podatkowej, podatkach dochodowych (PIT w tym dochody nieujawnione, CIT), podatku VAT oraz prawie karnym skarbowym. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w kontrolach, postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej oraz przed sądami administracyjnymi. Autor oraz współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego.


Koszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                  250,00 zł
 • dla osób z Bydgoską Kartą Rodzinną 3+   250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                  270,00 zł

Cena obejmuje:
 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (122kB)


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA (247kB)


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie do dnia 26 października 2017 r. karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

poleć artykuł

poleć artykuł wersja do druku