O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
  RACHUNKOWOŚĆ 
  CONTROLLING 
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

RACHUNKOWOŚĆ

 
SKWP

 

 

 

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów zaprasza w roku akademickim 2016/2017 na kolejną edycję studiów podyplomowych „Rachunkowość finansowa i podatki” prowadzonych we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddziałem Okręgowym w Bydgoszczy.

CEL:
 
Przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu księgowego.
 
 
UCZESTNICY:
 
Studia przeznaczone dla osób, które legitymują się wykształceniem wyższym licencjackim, inżynierskim bądź magisterskim.
 
 
PROGRAM:

 • prawo gospodarcze
 • ordynacja podatkowa
 • podatek VAT
 • podatki dochodowe od osób prawnych i fizycznych i podatki lokalne
 • ubezpieczenia społeczne
 • źródła finansowania podmiotu gospodarczego
 • podstawy rachunkowości
 • organizacja rachunkowości
 • majątek trwały
 • zapasy
 • środki pieniężne i rozrachunki
 • instrumenty finansowe
 • inwestycje rzeczowe
 • rezerwy na zobowiązania
 • operacje nietypowe i kapitały
 • rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
 • koszty i przychody
 • wyniki finansowe
 • utrata wartości aktywów
 • odroczony podatek dochodowy
 • sprawozdawczość i analiza finansowa
 • rachunkowość jednostek w transformacji
 • kontrola wewnętrzna
 • kontrola skarbowa
 • współpraca jednostek z bankiem  

ILOŚĆ GODZIN:
 
200 godzin dydaktycznych
 
TRYB:
 
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia prowadzone są co dwa tygodnie w soboty i niedziele od godziny 9.00 do 16.00.
 
 
OPŁATA:
 
Cena studiów wynosi 4.400 zł.

Osoby, które skierowane są przez firmy dokonują płatności jednorazowo.
Osoby prywatne mogą płatności dokonywać w dwóch ratach:

 • I rata w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru pierwszego
 • II rata w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru drugiego
   

WYKŁADOWCY:
 
Wykładowcy akademiccy, biegli rewidenci, specjaliści podatkowi, prawnicy.
 
 
ORGANIZACJA STUDIÓW:
 
Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie minimum 30 osób.
 
 
DOKUMENTY:
 
Kandydaci na słuchaczy powinni złożyć następujące dokumenty (osobiście lub listownie w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziale Okręgowym w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 24 w Bydgoszczy):

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy 
 • zobowiązanie o pokryciu kosztów kształcenia
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej i kserokopię odpisu
 • 2 fotografie 
 • kserokopię dowodu osobistego 
   

ZAKOŃCZENIE:
 
Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa jest:

 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów
 • obrona pracy

Uczestnicy Studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów.
 
Formularze do pobrania:

podanie (30kB)

formularz zgłoszeniowy (32kB)

oświadczenie o płatności indywidualne (26kB)

oświadczenie o płatności od pracodawcy (27kB)

poleć artykuł wersja do druku