O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Akcja Bilans budżet

W ramach dorocznej Akcji Edukacyjnej „BILANS 2018”
zapraszamy na jednodniowe szkolenie skierowane do służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek samorządowych,  pt.:

PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA
ROKU 2018
w jednostkach sektora finansów publicznych.


Szkolenie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r. od godz. 10.00
w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Bydgoszczy przy
ul. Toruńskiej 24


Program szkolenia:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok:
 • harmonogram czynności,
 • podział zadań i odpowiedzialność.

Inwentaryzacja za 2018 r. w świetle ustawy o rachunkowości, stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji oraz nowego KSR nr 11 „Środki Trwałe”,
 • termin zakończenia czynności spisowych a termin zakończenia inwentaryzacji drogą spisu z natury,
 • termin zakończenia czynności związanych z potwierdzeniem salda a termin zakończenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia salda,
 • termin inwentaryzacji drogą weryfikacji salda a termin dokonania czynności związanych z weryfikacją,
 • inwentaryzacja kont pozabilansowych,
 • inwentaryzacja aktywów obcych,
 • dokumentowanie spisu z natury,

Zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku a na dzień bilansowy:
 • aktualizacja wyceny aktywów trwałych: odpisy aktualizujące środki trwałe i środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące aktywa finansowe,
 • wycena zapasów, w tym potrzeba aktualizacji tej wyceny do ceny sprzedaży netto,
 • odpisy aktualizujące należności, nieprawidłowości i problemy związane z tą aktualizacją,
 • wycena pozostałych aktywów i pasywów,
 • rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

Przeksięgowania związane z zamknięciem roku: na kontach wynikowych oraz pozabilansowych.

Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – bilansu jednostki budżetowej wraz z załącznikami:
 • zasady sporządzania bilansu,
 • metody wyceny bilansowej aktywów i pasywów,
 • omówienie poszczególnych pozycji aktywów,
 • omówienie poszczególnych pozycji pasywów.

Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Rachunek zysków i strat” (wariant porównawczy):
 • zasady sporządzania rachunku zysków i strat,
 • sposób ujęcia dochodów budżetowych w księgach rachunkowych,
 • zasady ewidencji przychodów na kontach grupy „7”,
 • sposób ujęcia wydatków budżetowych w księgach rachunkowych,
 • zasady ewidencji kosztów na kontach grupy „4” i grupy „7”,
 • metoda ustalenia wyniku finansowego – wariant porównawczy.

Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Zestawienie zmian w funduszu jednostki”:
 • zasady sporządzania zestawienia zmian w funduszu jednostki,
 • omówienie pozycji zwiększających fundusz jednostki,
 • omówienie pozycji zmniejszających fundusz jednostki,
 • technika ustalania obrotów konta „800 – Fundusz jednostki”.

Zasady sporządzania nowej części sprawozdania finansowego Informacji dodatkowej – omówienie poszczególnych elementów informacji.

Podsumowanie:
 • omówienie wzajemnych powiązań między trzema sprawozdaniami finansowymi,
 • wymogi formalne związane z terminem zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych,
 • odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdań finansowych.


Zajęcia poprowadzi: Pan Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

Koszt szkolenia wynosi:

 • dla członków wspierających                                          250,00 zł
 • dla osób z Kartą Bydgoska Rodzina3+i Kartą Dużej Rodziny  250,00 zł
 • dla pozostałych uczestników                                         270,00 zł

Cena obejmuje:

 • wykłady wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka),
 • lunch,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD (124kB)


FORMULARZ ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI pdf (261kB)Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia pocztą, faksem 348-43-88 lub e-mail’em na nasz adres: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 40 1050 1139 1000 0023 0192 5976, bądź bezpośrednio przed szkoleniem w kasie Oddziału przy Toruńskiej 24.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku małej ilości zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych, a wpłacone za szkolenie pieniądze zobowiązuje się zwrócić. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty. 

poleć artykuł wersja do druku