O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Akcja Bilans

Zapraszamy na doroczną

AKCJĘ EDUKACYJNĄ „BILANS 2017”

skierowaną do głównych księgowych podmiotów gospodarczych, biur rachunkowych, kadry kierowniczej firm i pracowników działów finansowo-księgowych.

Akcja edukacyjna „BILANS 2017” obejmuje zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego, w szczególności dotyczące: prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz kwestii podatkowych.

Tematyka szkoleń obejmuje cztery moduły szkoleniowe, w tym dwa z rachunkowości i dwa z podatków.

RACHUNKOWOŚĆ
MODUŁ I: Zamknięcie roku 2017


 1. Krajowe i międzynarodowe podstawy prawne sporządzania, podpisywania, zatwierdzania i udostępniania sprawozdań finansowych.
 2. Obowiązki i odpowiedzialność księgowego, kierownika jednostki i organów nadzorczych za sprawozdanie finansowe.
 3. Zasady (polityka) rachunkowości jednostki (zakres możliwych uproszczeń) istotne przy sporządzaniu  sprawozdania finansowego, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - KRS Nr 7.
 4. Ważne czynności i terminy związane z przygotowaniem sprawozdania finansowego.
 5. Inwentaryzacja - zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic z  uwzględnieniem Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury z dnia 28.07.2016 r.
 6. Wycena bilansowa poszczególnych składników bilansu działalności operacyjnej i inwestycyjnej z uwzględnieniem metod fakultatywnych.
 7. Bilans - zasady prezentacji aktywów i pasywów.
 8. Rachunek zysków i strat - zasady sporządzania i prezentacji przychodów, kosztów i zysku (straty).
 9. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
 10. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9.
 11. Składanie do właściwego rejestru oraz udostępnianie sprawozdania finansowego.
 12. Najczęstsze nieprawidłowości przy sporządzaniu, podpisywaniu, zatwierdzaniu  i udostępnianiu sprawozdań finansowych.


Zajęcia poprowadzi Pani Ewa Stopczyńska

biegły rewident, magister ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz biurze rachunkowym. Współautorka podręczników do kursów rachunkowości. Wykładowczyni Polskiej Akademii Rachunkowości w Warszawie, KDK INFO sp. z o.o. w Warszawie, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Łodzi na szkoleniach z księgowości i finansów oraz seminariach dla biegłych rewidentów. Prezes Oddziału Terenowego w Rawie Mazowieckiej Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce.


MODUŁ II: Wybrane zagadnienia z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

 1. Wycena bieżąca i bilansowa aktywów i pasywów z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 Środki trwałe i Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych.
 2. Odroczony podatek dochodowy – zasady ustalania i prezentacji.
 3. Jednostki powiązane i pozostałe jednostki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – identyfikacja i prezentacja w aktywach, pasywach, przychodach i kosztach.
 4. Rachunek przepływów pieniężnych – zasady sporządzenia i prezentacji.
 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym – zasady sporządzenia i prezentacji.
 6. Wybrane zagadnienia rachunkowości: leasing, różnice kursowe, inwestycje w nieruchomości i aktywa finansowe, kontrakty długoterminowe, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowe i zdarzenia po dacie bilansu z  uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.
 7. Przygotowanie jednostki do badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zmian w przepisach od 21 czerwca 2017 r.
Zajęcia poprowadzi Pani Bożena Wilk
biegły rewident, magister ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Legitymuje się doświadczeniem zawodowym głównej księgowej i prowadzącej biuro rachunkowe. Współautorka podręczników do kursów rachunkowości. Wykładowczyni Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie z zakresu finansów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Łodzi na szkoleniach z księgowości i finansów oraz seminariach dla biegłych rewidentów.
Prezes Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

PODATKI
MODUŁ III: Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych

 1. Przychody oraz koszty uzyskania przychodów. Różnice w ujęciu bilansowym oraz podatkowym.
 2. Świadczenia na rzecz pracowników jako koszty uzyskania przychodów.
 3. Reklama a reprezentacja – kiedy koszty uzyskania przychodów?
 4. Koszty eksploatacji samochodów osobowych jako koszty uzyskania przychodów.
 5. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów. Wierzytelności przedawnione. Wierzytelności umorzone. Odpisy aktualizujące na wierzytelności. Wierzytelności odpisane jako nieściągalne. Straty z tytułu sprzedaży wierzytelności. Uprawdopodobnienie oraz udokumentowanie.
 6. Finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej. Niedostateczna kapitalizacja oraz metoda alternatywna dla niedostatecznej kapitalizacji.
 7. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 8. Różnice kursowe. Różnice kursowe, bilansowe a różnice kursowe podatkowe. Różnice kursowe na przychodach oraz różnice kursowe na kosztach. Różnice kursowe od własnych środków wyrażonych w walucie obcej. Różnice kursowe na pożyczkach i kredytach.
 9. Płatność za pomocą rachunku bankowego a konieczność korekty kosztów uzyskania przychodów.
 10. Podatek u źródła. Przychody uzyskiwane na terytorium RP. Podmiot rzeczywiście uprawniony (beneficial owner).
 11. Ceny transferowe. Limity dokumentacyjne. Elementy dokumentacji. Nowe obowiązki informacyjne. CIT TP. CIT CbC.
 12. Zysk bilansowy a dochód podatkowy. Strata bilansowa a strata podatkowa. Dochody wolne od podatku. Zaliczki na podatek. Zeznania podatkowe. Rozliczenie roczne.

Zajęcia poprowadzi Pani Joanna Wesołowska
Doradca podatkowy, prawnik, absolwenta studiów prawniczych UMK w Toruniu. Doświadczenie zawodowe z zakresu podatków i rachunkowości zdobyła pracując w Urzędzie Kontroli Skarbowej. Właściciel kancelarii doradztwa podatkowego i biura rachunkowego. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy. Wykładowca współpracujący z wieloma jednostkami edukacyjnymi w Polsce.


MODUŁ IV: Podatek od towarów i usług - wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych

 1. Zakres przedmiotowy. Kwalifikacja do towaru bądź do usługi. Usługi kompleksowe. Transakcje łańcuchowe. Refakturowanie usług. Nieodpłatne dostawy.
 2. Obowiązek podatkowy. Zasada ogólna. Data dostawy towarów. Data wykonania usługi. Aktualne orzecznictwo. Aktualne interpretacje. Wpływ warunków handlowych. Zaliczki.
 3. Podstawowe zasady dotyczące ustalania podstawy opodatkowania. Podstawa opodatkowania wyrażona w walucie obcej. Faktury korygujące a podstawa opodatkowania. Bonus pośredni a podstawa opodatkowania.
 4. Podstawowe zasady odliczenia podatku naliczonego. Odliczenie pełne. Odliczenie proporcją. Odliczenie preproporcją. Moment odliczenia. Wyjątki od reguły ogólnej.
 5. Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym oraz w obrocie międzynarodowym. Odwrotne obciążenie w usługach budowlanych oraz budowlano-montażowych. Interpretacje GUS. Korekta podatku naliczonego.
 6. Rejestr podatników VAT czynnych. Wpisanie do rejestru. Wykreślenie z rejestru.  Zachowanie należytej staranności a prawo do odliczenia VAT-u naliczonego. Zachowanie należytej staranności a prawo do stawki 0% w przypadku WDT oraz eksportu towarów.
 7. Zwrot różnicy podatku. Zwrot w terminie zwykłym. Zwrot w terminie przyspieszonym. Kontrole krzyżowe.
 8. Ewidencja VAT. JPK. Deklaracje oraz informacje podsumowujące. Forma oraz termin.
 9. Sankcje VAT.

Zajęcia poprowadzi Pan Janusz Pietrzykowski
doradca podatkowy, prowadzący Kancelarię Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich z doświadczeniem zawodowym w Urzędzie Kontroli Skarbowej, w Spółce Doradztwa Podatkowego Ernst & Young, świadczy usługi doradztwa podatkowego dla wielu dużych firm, znanych w kraju i na świecie (m.in. Legia Warszawa S.A., Biella Polska Sp. z o.o., Bydgoskie Fabryki Mebli S.A., Erbud S.A., Trops S.A.). Wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Toruniu i wykładowca współpracujący z wieloma jednostkami edukacyjnymi, prowadzi wykłady z prawa podatkowego na rzecz Krajowego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz wielu innych instytucji.


Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi w zależności od ilości wybranych modułów:

Za jeden moduł (jeden dzień szkolenia)
dla członków wspierających i osób z BKR3+  250,00 zł, dla pozostałych osób 270,00 zł
Za dwa moduły (dwa dni szkolenia)
dla członków wspierających
i osób z BKR3+  480,00 zł, dla pozostałych osób 520,00 zł
Za trzy moduły (trzy dni szkolenia)
dla członków wspierających
i osób z BKR3+  690,00 zł, dla pozostałych osób 750,00 zł
Za cztery moduły (cztery dni szkolenia)
dla członków wspierających
i osób z BKR3+  840,00 zł, dla pozostałych osób 920,00 zł  

KARTĘ ZGŁOSZENIA wraz z zamówieniem materiałów szkoleniowych, prosimy przesyłać faxem, e-mailem lub pocztą.


KARTA ZGŁOSZENIA W FORMACIE  WORD: KARTA ZGŁOSZENIA (52kB)


KARTA ZGŁOSZENIA W FORMACIE  PDF: KARTA ZGŁOSZENIA (448kB)


Szkolenia rozpoczną się od 14 listopada 2017 r.

Prosimy o zgłaszanie udziału najpóźniej do dnia 7 listopada 2017 r.

Kolejność zgłoszeń będzie decydować o przydziale do grup szkoleniowych.

Osoby zgłoszone zostaną poinformowane o dokładnym terminie szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty w wysokości ceny szkolenia i zamówionych materiałów.

poleć artykuł wersja do druku