O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Akcja Bilans


  Zapraszamy na doroczną AKCJĘ EDUKACYJNĄ

„BILANS 2018”

skierowaną do głównych księgowych podmiotów gospodarczych, biur rachunkowych, kadry kierowniczej firm i pracowników działów finansowo-księgowych.

Akcja edukacyjna „BILANS 2018” obejmuje zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego, w szczególności dotyczące: prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz kwestii podatkowych. Tematyka szkoleń obejmuje cztery moduły szkoleniowe, w tym dwa z rachunkowości i dwa z podatków.


RACHUNKOWOŚĆ

MODUŁ I:
Zamknięcie roku 2018

 1. Podstawy prawne i cel  sporządzania sprawozdań finansowych.
 2. Elektronizacja sprawozdań finansowych – zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 1.10.2018 r.
 3. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe: obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
 4. Zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania), zasady (polityka) rachunkowości jednostki (zakres możliwych uproszczeń) istotne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
 5. Inwentaryzacja - zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic z uwzględnieniem Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury z dnia 28.07.2016 r.
 6. Wycena bieżąca i bilansowa aktywów i pasywów z uwzględnieniem  najnowszych przepisów.
 7. Bilans - zasady sporządzania oraz prezentacja aktywów i pasywów, z uwzględnieniem bilansu jednostek mikro oraz jednostek małych.
 8. Rachunek zysków i strat – zasady sporządzania oraz prezentacja przychodów i kosztów, z uwzględnieniem rachunku zysków i strat jednostek mikro oraz jednostek małych.
 9. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, z uwzględnieniem zakresu informacji dodatkowej sporządzanej przez jednostki mikro i małe.
 10. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9; warunki niesporządzania przez jednostki mikro i małe; elektronizacja sprawozdania z działalności – zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 1.10.2018 r.
 11. Zatwierdzanie, składanie do właściwego rejestru oraz udostępnianie sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.
 12. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych.    


Zajęcia poprowadzi Pani Bożena Wilk

biegły rewident, magister ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Legitymuje się doświadczeniem zawodowym głównej księgowej i prowadzącej biuro rachunkowe. Współautorka podręczników do kursów rachunkowości. Wykładowczyni Międzynarodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie z  zakresu finansów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Łodzi na szkoleniach z księgowości i finansów. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w PIBR i SKwP. Prezes Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.


MODUŁ II:
Wybrane zagadnienia z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

 1. Leasing, najem dzierżawa – aktualizacja KSR 5. Zmiany w zakresie ujmowania leasingu w sprawozdaniach finansowych  - MSSF 16.
 2. Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów. Niewykorzystane zdolności produkcyjne i ich wpływ na wycenę produktów.
 3. Inwestycje w nieruchomości – ujęcie, wycena, przekwalifikowanie.
 4. Odroczony podatek dochodowy – zasady ustalania i prezentacji.
 5. Pozostałe zagadnienia: dotacje ze środków unijnych, różnice kursowe, kontrakty długoterminowe,    

Zajęcia poprowadzi Pani Ewa Stopczyńska

biegły rewident, magister ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz biurze rachunkowym. Współautorka podręczników do kursów rachunkowości. Wykładowczyni Polskiej Akademii Rachunkowości w Warszawie, KDK INFO sp. z o.o. w Warszawie, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Łodzi na szkoleniach z księgowości i finansów oraz seminariach dla biegłych rewidentów. Prezes Oddziału Terenowego w Rawie Mazowieckiej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.


PODATKI

MODUŁ III:
Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych w 2018 r. – wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych

 1. Prawidłowe ujęcie przychodów do właściwego źródła przychodów.
 2. Zasady rozpoznawania przychodów na przełomie lat podatkowych.
 3. Przychody z nieodpłatnych świadczeń. Czy trzeba coś doliczyć na koniec roku? 
 4. Korekta przychodów na przełomie lat.
 5. Koszty uzyskania przychodów.
 6. Zasady kwalifikacji do prawidłowego roku.
 7. Roboty w toku. Ile kosztów rozpoznać?
 8. Koszty finansowania w 2018. Kiedy koszty finansowania dłużnego? Kiedy niedostateczna kapitalizacja?
 9. Koszty usług niematerialnych.
 10. Korekta kosztów uzyskania przychodów.
 11. Podatek u źródła, w tym roczne obowiązki sprawozdawcze.
 12. Jakich oświadczeń żądać od nierezydentów?
 13. PIT-8AR.
 14. PIT-8C.
 15. Limity dokumentacyjne dla potrzeb cen transferowych.
 16. Najistotniejsze zmiany na 2019 r.

Zajęcia poprowadzi Pani Joanna Wesołowska

Doradca podatkowy, prawnik, absolwenta studiów prawniczych UMK w Toruniu. Doświadczenie zawodowe z zakresu podatków i rachunkowości zdobyła pracując w Urzędzie Kontroli Skarbowej. Właściciel kancelarii doradztwa podatkowego i biura rachunkowego. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy. Trener współpracujący z wieloma jednostkami edukacyjnymi w Polsce. 

MODUŁ IV:

Podatek od towarów i usług w 2018 r. - wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych

 1. Rozliczenie dostawy towarów.
 2. Prawidłowa data sprzedaży. Warunki dostawy.
 3. WDT i eksport.
 4. Właściwy moment wykonania usługi. Usługi ciągłe.
 5. Odwrotne obciążenie – usługi i towary/kraj i zagranica.
 6. Refakturowanie.
 7. Proporcja VAT.
 8. Preproporcja VAT.
 9. Roczna korekta podatku.
 10. Zwolnienie podmiotowe z VAT.
 11. Zasady korzystania z kas fiskalnych w nowym roku.  Zajęcia poprowadzi Pan Janusz Pietrzykowski

doradca podatkowy, prowadzący Kancelarię Doradztwa Podatkowego w Toruniu. Specjalizuje się w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich z doświadczeniem zawodowym w Urzędzie Kontroli Skarbowej, w Spółce Doradztwa Podatkowego Ernst & Young, świadczy usługi doradztwa podatkowego dla wielu dużych firm, znanych w kraju i na świecie (m.in. Legia Warszawa S.A., Biella Polska Sp. z o.o., Bydgoskie Fabryki Mebli S.A., Erbud S.A., Trops S.A.). Wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Toruniu i wykładowca współpracujący z wieloma jednostkami edukacyjnymi, prowadzi wykłady z prawa podatkowego na rzecz Krajowego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz wielu innych instytucji.


Koszt uczestnictwa 1 osoby, w zależności od ilości wybranych modułów, wynosi:

Za jeden moduł (jeden dzień szkolenia)

 • dla członków wspierających, osób z Bydgoską Kartą Rodzinną i Kartą Dużej Rodziny                 250,00 zł
 • dla pozostałych osób        270,00 zł

Za dwa moduły (dwa dni szkolenia)

 • dla członków wspierających, osób z Bydgoską Kartą Rodzinną i Kartą Dużej Rodziny                 480,00 zł            
 • dla pozostałych osób        520,00 zł

Za trzy moduły (trzy dni szkolenia)

 • dla członków wspierających, osób z Bydgoską Kartą Rodzinną i Kartą Dużej Rodziny                  690,00 zł
 • dla pozostałych osób        750,00 zł

Za cztery moduły (cztery dni szkolenia)

 • dla członków wspierających, osób z Bydgoską Kartą Rodzinną i Kartą Dużej Rodziny                  840,00 zł
 • dla pozostałych osób        920,00 zł


KARTA ZGŁOSZENIA W FORMACIE WORD: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD (36kB)

KARTA ZGŁOSZENIA W FORMACIE PDF: KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI pdf (464kB)

KARTĘ ZGŁOSZENIA wraz z zamówieniem materiałów szkoleniowych, prosimy przesyłać faxem,e-mailem lub pocztą na adres podany w nagłówku oferty.

Szkolenia rozpoczną się od 20 listopada 2018 r.

Prosimy o zgłaszanie udziału najpóźniej do 12 listopada 2018 r.

Kolejność zgłoszeń będzie decydować o przydziale do grup szkoleniowych.
Osoby zgłoszone zostaną poinformowane o dokładnym terminie szkolenia.


ZAPRASZAMY!

poleć artykuł wersja do druku