O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Biegli Rewidenci


Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Centrum Edukacji Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy

zaprasza do udziału

W OBLIGATORYJNYM DOSKONALENIU ZAWODOWYM BIEGŁYCH REWIDENTÓW w 2018 roku


Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy organizuje obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów, prowadzone według tematyki ustalonej przez KRBR na 2018 rok i uzyskanej zgody Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego zarówno dla biegłych rewidentów wykonujących jak i nie wykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym (od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.) wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

 • co najmniej 72 godziny szkolenia obligatoryjnego prowadzonego przez jednostkę uprawnioną
 • co najwyżej 48 godzin samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident jest zobowiązany do odbycia minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, która wynosi 24 godz. lekcyjne, w tym:

 • co najmniej 16 godz. szkolenia przeprowadzonego przez jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 8 godzin samokształcenia.

Samokształcenie obejmuje wyłącznie:

 • uczestnictwo w konferencjach,
 • pracę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną lub naukową,
 • uczestnictwo w studiach wyższych, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych,
 • uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning),
 • uczestnictwo w kursach kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych,
 • napisanie wydanych lub przyjętych do druku publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym,
 • udział w opracowaniu lub opracowanie wydanego programu multimedialnego,
 • prowadzenie kursów, wykładów, wygłaszanie referatów na konferencjach lub szkoleniach,
 • udział w pracach organów stanowiących standardy, komitetów, komisji lub grup roboczych powoływanych przez te podmioty lub przez organizacje zawodowe,
 • opracowanie recenzji materiałów merytorycznych przygotowywanych do publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym oraz materiałów szkoleniowych,
 • zdanie egzaminu zawodowego,
 • korzystanie z usług profesjonalnego doradztwa świadczonych w formie zajęć z trenerem osobistym,
 • świadczenie usług profesjonalnego doradztwa w formie zajęć jako trener osobisty.

Biegli  rewidenci mają obowiązek przeszkolenia się z obu bloków tematycznych
„Rachunkowość” i „Rewizja Finansowa” w dowolnych proporcjach.

Moduł 18.2017.R.8

AKTUALIZACJA KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA BILANSOWEGO

w wymiarze 8 godzin szkolenia (zalicza 8 godzin z bloku Rachunkowość)

w dniu 2 października 2018 roku od godziny 8.30 do 15.15

Program:
 • Wprowadzenie
 • Zmiany w polskim prawie bilansowym
 • Zmiany w MSSF zatwierdzone przez UE, które są obowiązujące dla sprawozdań finansowych sporządzanych za 2016
 • Zmiany w MSSF Zmiany w MSSF, które będą obowiązujące dla sprawozdań finansowych sporządzanych za 2017
 • Inne zmiany w MSSF
 • Sprawdzian wiadomości

Prowadzący: dr Teresa Cebrowska
Biegły rewident, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz członek Rady Naukowej SKwP. Specjalista w zakresie standaryzacji rachunkowości, analizy finansowej i rewizji. Członek Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości w  Ministerstwie Finansów, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autor i współautor licznych artykułów i książek zawodowych, wieloletni wykładowca obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, członek komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.


Moduł 7.2017.A.16
DOKUMENTACJA REWIZYJNA Z BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEDMIOTEM KONTROLI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ KONTROLERÓW KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU

  w wymiarze 16 godzin szkolenia (zalicza 16 godzin z bloku Rewizja Finansowa)

w dniach:

08 października 2018 roku od godziny 8.30 do 15.15
09 października 2018 roku od godziny 8.30 do 15.15


Program:
 • Wprowadzenie
 • Obowiązki firm audytorskich i biegłych rewidentów wobec PIBR oraz związane z bezpieczeństwem działalności
 • Wymogi wobec systemu wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej (SWKJ) i jego dokumentacji
 • Wymogi MSB wobec dokumentacji badania sprawozdań finansowych i czynności biegłego rewidenta
 • Sprawdzian wiadomości

Prowadzący: dr Władysław Fałowski

Biegły rewident, Przewodniczący Krajowej Komisji Nadzoru, egzaminator Komisji Egzaminacyjnej PIBR, Skarbnik Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce we Wrocławiu, Członek Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,  wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor licznych publikacji naukowych, ekspertyz i opinii dotyczących kwestii finansowo-księgowych.


Moduł 24.2018.R.8

LEASINGOWA REWOLUCJA W MSSF 16 „LEASING” ORAZ RÓŻNICE DO POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO

w wymiarze 8 godzin szkolenia (zalicza 8 godzin z bloku Rachunkowość)

w dniu 19 października 2018 roku od godziny 8.30 do 15.15

Program:
 • Wprowadzenie, w tym powody opublikowania nowego standardu.
 • Daty wejścia w życie i stan zatwierdzenia w UE.
 • Zakres standardu i wyłączenia z zastosowania.
 • Kluczowe definicje (Załącznik A).
 • Identyfikacja umowy leasingu (w tym leasing wbudowany w inną umowę).
 • Rozliczanie leasingu przez leasingobiorcę:
 • Model oparty o prawo do użytkowania – ujmowanie, wycena, prezentacja i ujawnienia.
 • Rozliczanie leasingu przez leasingodawcę:
 • Klasyfikacja leasingu.
 • Leasing operacyjny – ujmowanie, wycena, prezentacja i ujawnienia.
 • Leasing finansowy – ujmowanie, wycena, prezentacja i ujawnienia.
 • Sprzedaż i leasing zwrotny.
 • Szczególne wytyczne MSSF 16 – Załącznik B „Objaśnienia dotyczące stosowania standardu”.
 • Przykłady ilustrujące dołączone do standardu (nie stanowiące integralnej części standardu).
 • Główne różnice pomiędzy MSSF 16 a dotychczasowymi regulacjami (MSR 17, KIMSF 4, SKI 15 i SKI 27).
 • Interakcje z innymi standardami (MSSF 15) oraz konsekwentne zmiany do innych standardów (Załącznik D).
 • Przepisy przejściowe (Załącznik C).
 • Różnice do ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”.
 • Sprawdzian wiadomości

Prowadzący: Ewa Stopczyńska

biegły rewident, magister ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz biurze rachunkowym. Współautorka podręczników do kursów rachunkowości. Wykładowczyni Polskiej Akademii Rachunkowości w Warszawie, KDK INFO sp. z o.o. w Warszawie, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Łodzi na szkoleniach z księgowości i finansów oraz seminariach dla biegłych rewidentów. Prezes Oddziału Terenowego w Rawie Mazowieckiej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.


Moduł 23.2018.R.8
NOWY MODEL ROZPOZNAWANIA PRZYCHODÓW WG MSSF 15 „PRZYCHODY Z UMÓW Z KLIENTAMI”

w wymiarze 8 godzin szkolenia (zalicza 8 godzin z bloku Rachunkowość)

w dniu 8 listopada 2018 roku od godziny 8.30 do 15.15

Program:

 • Wprowadzenie, w tym powody opublikowania nowego standardu. ·         Daty wejścia w życie i stan zatwierdzenia w UE.
 • Zakres standardu i wyłączenia z zastosowania.
 • Kluczowe definicje (Załącznik A).
 • Pięciostopniowy model rozpoznawania przychodów.
  • Identyfikacja umów z klientami (a także łączenie umów, modyfikacje umów).
  • Identyfikacja umownych zobowiązań do wykonania świadczeń (w tym kwestia odrębności dóbr i usług).
  • Ustalenie ceny transakcji (w tym problem wynagrodzenia zmiennego, istotny element finansowania, wynagrodzenia dla klienta).
  • Alokacja ceny transakcji do umownych zobowiązań do realizacji świadczeń.
 • Ujęcie przychodów w chwili wypełnienia zobowiązań przez jednostkę (kryteria ujmowania przychodów na dany moment oraz w czasie, metody pomiaru spełnienia zobowiązania).
 • Ujęcie księgowe kosztów związanych z umową:
  • Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy.
  • Koszty wykonania umowy.
 • Prezentacja i wymagane ujawnienia.
 • Szczególne wytyczne MSSF 15 – Załącznik B „Objaśnienia dotyczące stosowania standardu”.
 • Konsekwentne zmiany do innych standardów (Załącznik D).
 • Przykłady ilustrujące dołączone do standardu (nie stanowiące integralnej części standardu).
 • Główne różnice pomiędzy nowym modelem a dotychczasowymi regulacjami (MSR 18, MSR 11, KIMSF 13, KIMSF 15, IMSF 18 i SKI 31).
 • Przepisy przejściowe (Załącznik C).
 • Główne różnice do ustawy o rachunkowości.
 • Sprawdzian wiadomości


Prowadzący: dr Teresa Cebrowska

Biegły rewident, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz członek Rady Naukowej SKwP. Specjalista w zakresie standaryzacji rachunkowości, analizy finansowej i rewizji. Członek Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości w  Ministerstwie Finansów, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autor i współautor licznych artykułów i książek zawodowych, wieloletni wykładowca obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, członek komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.


SZKOLENIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH

przy ul. Toruńskiej 24 w Bydgoszczy.


CENY MODUŁÓW WYNOSZĄ:

MODUŁ 18.2017.R.8 - 8 godz.     180,00zł (szkolenie) +  61,00 zł (podręcznik SKwP)
MODUŁ 7.2017.A.16 - 16 godz.   360,00zł (szkolenie) + 100,00 zł (podręcznik PiBR)
MODUŁ 24.2018.R.8 - 8 godz.     180,00zł (szkolenie) +  50,00 zł (podręcznik PiBR)
MODUŁ 23.2018.R.8  - 8 godz.   180,00zł (szkolenie) + 50,00 zł (podręcznik PiBR)


Zgodnie z Komunikatem Nr 55/2015 KRBR z dnia 10 marca 2015 roku każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać podręcznik dedykowany do danego modułu. Do ceny szkolenia zostają więc doliczone koszty zakupu podręczników.

Dla biegłych rewidentów szkolących się we wszystkich modułach w wymiarze 40 godz.

CENA WYNOSI 840,00 zł (szkolenie)+261,00 zł (podręczniki)

Cena szkolenia obejmuje:
 • wykłady wraz z podręcznikiem i autorskimi materiałami szkoleniowymi,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • zawiadomienie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie o spełnieniu obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przez uczestnika w poszczególnych modułach szkoleniowych,
 • ciepły posiłek,
 • serwis kawowy (kawa, herbata, ciasteczka).  

KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD KARTA ZGŁOSZENIA (32kB)

KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF KARTA ZGŁOSZENIA (240kB)

GRUPA SZKOLENIOWA MOŻE LICZYĆ MAKSYMALNIE 30 OSÓB*

Kartę zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 31 sierpnia 2018 r.,
e –mail: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub faks nr: 52 348 43 88

*Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 2224/40a/2018  Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 28 maja 2018 r. w postaci "Wytycznych organizacyjno-metodycznych"ZAPRASZAMY!


poleć artykuł wersja do druku