O nas
Aktualności
Certyfikacja zawodu
Kursy
Studia podyplomowe
Szkolenia krótkie
Biegli Rewidenci
Akcja Bilans
Akcja Bilans budżet
Członkostwo w SKwP
Ubezpieczenie OC
Klub Księgowego
Klub Biur Rachunkowych
Kontakt
Kodeks Etyki
Firma Audytorska
Mapa Serwisu


Rachunkowość i podatki

Biegli Rewidenci


Zapraszamy do udziału w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym biegłych rewidentów w 2017 roku.


Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy organizuje obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów, prowadzone według tematyki ustalonej przez KRBR na 2017 rok i uzyskanej zgody Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego zarówno dla biegłych rewidentów wykonujących jak i nie wykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym (od 01.01.2015 do 31.12.2017 r.) wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:
 • co najmniej 72 godziny szkolenia obligatoryjnego prowadzonego przez jednostkę uprawnioną
 • co najwyżej 48 godzin samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident jest zobowiązany do odbycia minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, która wynosi 24 godz. lekcyjne, w tym:
 • co najmniej 16 godz. szkolenia przeprowadzonego przez jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 8 godzin samokształcenia.

W tym roku przypada zakończenie 3 – letniego okresu rozliczeniowego, na koniec którego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).
Samokształcenie obejmuje wyłącznie:
uczestnictwo w konferencjach lub pracę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną lub naukową, lub
uczestnictwo w studiach wyższych, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych, lub
uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning), lub
uczestnictwo w kursach kształcenia teoretycznego i praktycznego, lub
udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych, lub
napisanie wydanych lub przyjętych do druku publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym, lub
opracowanie wydanego programu multimedialnego, lub
prowadzenie kursów, wykładów, wygłaszanie referatów na konferencjach lub szkoleniach.

Biegli  rewidenci mają obowiązek przeszkolenia się z obu bloków tematycznych „Rachunkowość” i „Rewizja Finansowa” w dowolnych proporcjach.


MODUŁ XIV
WYKORZYSTANIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W PROCESIE BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ ŚWIADCZENIA INNYCH USŁUG ATESTACYJNYCH


w wymiarze 16 godzin szkolenia
(zalicza 16 godzin z bloku Rewizja Finansowa)

w dniach:
20 września 2017 r. od godziny 8.30 do 16.00
21 września 2017 r. od godziny 8.30 do 14.30


Program:
 • Wprowadzenie
 • Wykorzystanie systemu kontroli wewnętrznej według KSRF w brzmieniu MSB - zagadnienia ogólne
 • Cele i komponenty systemu kontroli wewnętrznej a reakcja rewizyjna
 • Kontrola wewnętrzna a systemy IT
 • Zagadnienia związane z kontrolą wewnętrzną w dokumentacji z badania
 • Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie świadczenia innych niż badania usług atestacyjnych
 • Sprawdzian wiadomości

Prowadzący: dr Teresa Cebrowska

Biegły rewident, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w  Polsce oraz członek Rady Naukowej SKwP. Specjalista w zakresie standaryzacji rachunkowości, analizy finansowej i rewizji. Członek Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości w Ministerstwie Finansów, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autor i współautor licznych artykułów i książek zawodowych, wieloletni wykładowca obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, a także przewodnicząca Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej SKwP.MODUŁ XII
KOSZT WYTWORZENIA JAKO PODSTAWA WYCENY PRODUKTÓW


w wymiarze 8 godzin szkolenia
(zalicza 8 godzin z bloku Rachunkowość)

w dniu 6 października 2017 r. od godziny 8.30 do 15.15


Program:
 • Wprowadzenie
 • Ustalanie kosztu wytworzenia produktów
 • niewykorzystane zdolności produkcyjne i ich wpływ na wycenę produktów
 • Ujęcie w księgach, ujawnienie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym produktów obejmujących wyroby gotowe, półfabrykaty, produkty w toku i usługi krótkoterminowe
 • Sprawdzian wiadomości

Prowadzący: Ewa Stopczyńska

biegły rewident,
magister ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku głównej księgowej, dyrektora finansowo0-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz biurze rachunkowym. Współautorka podręczników do kursów rachunkowości. Wykładowczyni Polskiej Akademii Rachunkowości w Warszawie, KDF INFO sp.z  o.o. w Warszawie, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Łodzi na szkoleniach z księgowości i finansów oraz seminariach dla biegłych rewidentów. Prezes Oddziału Terenowego w Rawie Mazowieckiej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.


MODUŁ X
INWESTYCJE FINANSOWE - ASPEKTY BILANSOWE I PODATKOWE

w wymiarze 16 godzin szkolenia
(zalicza 16 godzin z bloku Rachunkowość)

w dniach 11 i 12 października 2017 r. od godziny 8.30 do 15.15


Program:
 • Wprowadzenie - obowiązujące przepisy i istota inwestycji oraz rodzaje inwestycji finansowych
 • Klasyfikacja i reklasyfikacja aktywów finansowych zaliczanych do inwestycji dla potrzeb wyceny i ujawnień
 • Wycena początkowa i bilansowa aktywów finansowych zaliczanych do inwestycji
 • Utrata wartości inwestycji finansowych
 • Inwentaryzacja
 • Wyłączanie z ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych
 • Prezentacja inwestycji finansowych i ujawniania informacji
 • Rachunkowość zabezpieczeń
 • podatkowe aspekty inwestycji
 • Sprawdzian wiadomości

Prowadzący: Maciej Czapiewski

biegły rewident, współwłaściciel sp[ółki audytorskiej HLB M2 Audyt w Warszawie, będącej partnerem międzynarodowej sieci firm audytorskich i doradczych HLB International w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem zawodowymi dydaktycznym w rachunkowości, stosowaniu i wdrażaniu MSF/MSFF w spółkach giełdowych oraz obligatoryjnych szkoleniach biegłych rewidentów. Współautor projektu realizowanego we współpracy trzech poznańskich uniwersytetów (pod przewodnictwem Uniwersytetu Przyrodniczego) dotyczącego opracowania uniwersalnego programu komputerowego "Cash Flow System", służącego do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnego z ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR 7) oraz podręcznika "Rachunek przepływów pieniężnych".
Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce  przy ulicy Toruńskiej 24 w Bydgoszczy.


CENY MODUŁÓW WYNOSZĄ:

MODUŁ X      -16 godz. 290,00 zł (szkolenie) +  58,00 zł (podręcznik SKwP)
MODUŁ XII    - 8
godz. 160,00 zł (szkolenie) +   77,00 zł (podręcznik SKwP)
MODUŁ XIV  
-16 godz. 290,00 zł (szkolenie) +  100,00 zł (podręcznik KIBR)


Zgodnie z Komunikatem Nr 55.2015 KRBR z dnia 10 marca 2015 r. każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać podręcznik dedykowany do danego modułu. Do ceny szkolenia zostają więc doliczone koszty zakupu podręczników.

Dla biegłych rewidentów szkolących się we wszystkich modułach w wymiarze 40 godz.
CENA WYNOSI 690,00 zł (szkolenie) + 235,00 zł (podręczniki)


Cena szkolenia obejmuje:
 • wykłady wraz z podręcznikiem i autorskim materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • zawiadomienie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie o spełnieniu obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przez uczestnika w poszczególnych modułach szkoleniowych
 • ciepły posiłek
 • serwis kawowy (kawa, herbata, ciasteczka)


GRUPA SZKOLENIOWA MOŻE LICZYĆ MAKSYMALNIE 30 OSÓB *

KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI WORD KARTA ZGŁOSZENIA (28kB)
KARTA ZGŁOSZENIA W WERSJI PDF KARTA ZGŁOSZENIA (223kB)

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 31 sierpnia 2017 roku
e-mail: szkolenia@bydgoszcz.skwp.pl lub fax: 52 348-43-88


* zgodnie z załącznikiem do postanowienia nr 199/12/2016 KRBR z dnia 12 kwietnia 2016 r. w postaci 'Wytycznych organizacyjno-metodycznych"ZAPRASZAMY!


poleć artykuł wersja do druku